Wojsko i obronność państwa

Army and State Defence

2019Z

Kod przedmiotu1960S2-WIOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępnePodstawowa znajomość zagadnień dotyczących systemu bezpieczeństwa narodowego
Opis ćwiczeńKonstytucyjne zadania Sił Zbrojnych RP. Zadania i kompetencje Prezydenta RP oraz Rady Ministrów w sferze bezpieczeństwa i obronności państwa. Kompetencje i zadania parlamentu oraz samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i obronności państwa. Rodzaje sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej. Powinności obywateli w kwestii obronności państwa.
Opis wykładówObronność państwa. Rola i miejsce sił zbrojnych w państwie. Zasada politycznej neutralności armii oraz cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. Współczesne rodzaje i modele sił zbrojnych. Sojusze polityczno-militarne. Wspólczesne zagrożenia i konflikty zbrojne na świecie. Zmiany i tendencje zachodzące we współczesnych siłach zbrojnych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat: systemu obronnego, roli i znaczenia sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, teorii wojen, strategicznych dokumentów polskiego systemu obronnego, zadań obywateli w systemie obronnym, rodzajów sił zbrojnych.
Literatura podstawowa1) Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, Scholar, 2010 2) Marszałek M., Zuziak J. (red.), Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych, AON, 2010 3) Solarz J., Doktryny militarne XX wieku, Avalon, 2009 4) Szkołuda D., Zdolności operacyjne wojsk do prowadzenia działań stabilizacyjnych, AON, 2017 5) Mazur S., Ostrowska M. (red.), Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017
Literatura uzupełniająca1) Bezpieczeństwo Europy : bezpieczeństwo Polski. T. 3, Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski, Lublin 2016, tom 2) L. Elak, , Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, Warszawa 2010., tom 3) Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium kraju, red. S. Sirko, M. Piotrowska-Trybull Warszawa 2013., tom 4) J. Solarz, , Doktryny militarne XX wieku, Warszawa 2009., tom 5) G. Ciechanowski,, Wojsko Polskie w Iraku 2003-2011, Warszawa 2016., tom 6) Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych, red. M. Marszałek, J. Zuziak, Warszawa 2010., tom
Uwagi