Gastronomia - sztuka kulinarna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Gastronomia - Sztuka Kulinarna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji to: 1) Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości spośród przedmiotów: język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) ; chemia; fizyka i astronomia; biologia; matematyka; geografia, historia, lub 2) Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata; biologia lub geografia lub historia; chemia lub fizyka (lub fizyka z astronomią) lub matematyka.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku gastronomia – sztuka kulinarna trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba punktów ECTS wynosi 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Kierunek studiów gastronomia sztuka kulinarna należy do obszaru kształcenia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Wykazuje powiązanie z takimi kierunkami studiów jak historia, sztuka, geografia, technologia żywności i żywienie człowieka, rolnictwo, ogrodnictwo, zootechnika i towaroznawstwo. Absolwenta kierunku gastronomia sztuka kulinarna cechuje uniwersalność i różnorodność posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji społecznych. Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz „nakładka inżynierska” sprawiają, że absolwenci stają się ekspertami kulinarnymi z wiedzą o charakterze praktyczno – aplikacyjnym, nie tylko w zakresie gastronomii, ale także nauk humanistycznych i ekonomicznych. Absolwenci kierunku zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, które pozwolą na podjęcie działalności gastronomicznej z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania surowców roślinnych i zwierzęcych o odpowiedniej jakości. Są przygotowani do oceny towaroznawczej surowców, umiejętnego sporządzania potraw ze szczególnym uwzględnieniem dań regionalnych, wyboru odpowiednich operacji jednostkowych w procesie sporządzania potraw, prowadzenia zakładu gastronomicznego zarówno od strony technologicznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, rozpoznania czynników ryzyka chorób dieto-zależnych i zapobiegania tym chorobom, oceny stanu odżywienia i prowadzenia edukacji żywieniowej.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  WIEDZA:
  • Zna podstawy matematyki finansowej i statystyki potrzebne do planowania i funkcjonowania zakładów gastronomicznych
  • Zna podstawowe zjawiska fizyczne przydatne do interpretacji procesów i zmian podczas przechowywania surowców oraz produkcji żywności i potraw
  • Ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej, biochemii i chemii żywności niezbędną do zrozumienia i opisu budowy materii oraz objaśnienia jej wpływu na właściwości chemiczne, biochemiczne, fizykochemiczne i interakcje składników surowców i żywności
  • Ma ogólną wiedzę z zakresu geografii, zwłaszcza turystycznych rejonów Polski i świata
  • Zna język obcy oraz ma wiedzę pozwalającą na właściwe zachowanie się i funkcjonowanie w życiu zawodowym, prywatnym i społecznym
  • Przedstawia wiedzę towaroznawczą nt. podstawowych surowców i produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz metod ich oceny
  • Zna historyczne kultury żywieniowe, style kulinarne, najważniejsze dzieła i motywy kulinarne w sztuce oraz postaci najsłynniejszych kucharzy w aspekcie kuchni naturalnej, regionalnej i tradycyjnej
  • Zna dzieje sztuki na przestrzeni wieków, m.in. style i gatunki muzyczne od średniowiecza do współczesności
  • Zna systemy i metody obsługi gości oraz zasady dekorowania stołów i potraw (m. in. carving)
  • Wyjaśnia istotę procesu planowania w przedsiębiorstwie gastronomicznym oraz zastosowanie wybranych metod
  i technik organizatorskich
  • Zna narzędzia informatyczne pomocne w zarządzaniu lokalem gastronomicznym
  • Zna poszczególne rodzaje usług cateringowych oraz ich zagrożenia w postaci możliwych zatruć pokarmowych
  • Opisuje podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa i turystyki
  • Zna rolę drobnoustrojów w technologii żywności i żywieniu oraz pozytywne i negatywne oddziaływanie na składniki żywności
  • Zna podstawowe metody i narzędzia stosowane do analizy i monitorowania zmian jakości żywności
  • Charakteryzuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w poszczególnych procesach gastronomicznych w aspekcie prawa żywnościowego, dobrych praktyk rolniczych (GAP), laboratoryjnych (GLP) oraz produkcyjnych i higienicznych (GMP/GHP) oraz zasady i etapy wdrażania HACCP w gastronomii
  • Zna podstawowe pojęcia z zakresu żywienia człowieka i dietetyki oraz metody określania wartości energetycznej żywności
  • Ma elementarną wiedzę nt. metod hodowli i uprawy w celu pozyskiwania surowców do produkcji żywności
  • Charakteryzuje wpływ przechowywania i procesów technologicznych na jakość żywności i potraw
  • Zna podstawy inżynierii procesów jednostkowych w gastronomii
  • Zna technologie produkcji i serwowania wybranych potraw, ciast i deserów oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych
  • Zna zasady projektowania ciągów technologicznych w gastronomii
  • Uzasadnia znaczenie różnorodności gatunkowej dla funkcjonowania ekosystemów
  • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w gastronomii
  • Objaśnia zastosowanie podstawowych technik i narzędzi związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sposoby budowania strategii marketingowej przedsiębiorstw gastronomicznych
  UMIEJĘTNOŚCI:
  • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje na temat zjawisk i procesów w gastronomii oraz jej otoczenia kulturowego oraz twórczo je interpretować z poszanowaniem zasad ochrony
  • własności intelektualnej
  • Zachowuje zasady etyki, etykiety i savoire vivre w relacjach interpersonalnych różnego typu
  • Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej
  • Dokonuje statystycznej analizy danych doświadczalnych
  • Stosuje technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz wspomagania organizacji pracy w gastronomii
  • Wykonuje podstawowe pomiary i eksperymenty z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi badawczych z zastosowaniem zasad BHP i ergonomii
  • Przewiduje zmiany cech fizykochemicznych składników, surowców i żywności oraz jej trwałości i bezpieczeństwa pod wpływem podstawowych procesów technologicznych
  • Ocenia sposoby żywienia człowieka i jadłospisy oraz układa diety lecznicze
  • Przeprowadza ocenę sensoryczną i fizykochemiczną żywności i potraw
  • Potrafi odczytywać i prawidłowo interpretować informacje
  i oświadczenia żywieniowe i zdrowotne na opakowaniach żywności
  • Proponuje metody hodowli nowych odmian roślin o korzystnym wpływie na zdrowie ludzi
  • Potrafi wykorzystać nowoczesne technologie i techniki wytwarzania potraw na potrzeby gastronomii
  • Posługuje się współczesnymi wzorcami posiłków w ich planowaniu, organizacji i kalkulacji kosztów
  • Wykonuje wybrane potrawy pochodzące z różnych regionów świata zgodnie z zasadami BHP i ergonomii oraz dokonuje ich oceny przy użyciu metod analizy sensorycznej, wykonuje, dekoruje i serwuje wykonane potrawy; dobiera szkło, przygotowuje i serwuje napoje alkoholowe i bezalkoholowe
  • Ocenia jakość surowców i produktów żywnościowych wykorzystywanych w gastronomii
  • Ocenia wpływ wybranych operacji oraz procesów jednostkowych na jakość żywności i potraw
  • Ocenia nowe trendy w produkcji żywności i ruchy żywieniowe
  • Weryfikuje poglądy i opinie nt. wybranych niekonwencjonalnych grup żywności
  • Ocenia środowisko przyrodnicze w aspekcie organizacji gastronomii i turystyki
  • Wykorzystuje znajomość prawa żywnościowego do określania bezpieczeństwa żywności oraz jej wpływu na zdrowie
  • Projektuje strategie marketingowe i działalność przedsiębiorstw gastronomicznych
  • Potrafi zaaranżować wystrój zakładu gastronomicznego oraz zająć się obsługą gości
  • Potrafi zaprojektować wyposażenie zakładu gastronomicznego i jego menu
  • Posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z wykorzystaniem słownictwa z zakresu kierunku studiów
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
  • Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie wykonywanego zawodu z uwzględnieniem konieczności utrzymania kondycji fizycznej
  • Potrafi kierować zespołem i ocenić wkład jego członków w realizację zadań
  • Podporządkowuje się regułom pracy zespołowej
  • Jest komunikatywny, również w obszarze komunikacji elektronicznej oraz z zastosowaniem wiedzy humanistycznej
  • Dba o zachowanie zasad etyki, estetyki, etykiety, savoir vivre oraz BHP i ergonomii w wykonywanej pracy i kontaktach interpersonalnych
  • Postrzega gastronomię jako twórczość, zwłaszcza w aspekcie promocji żywności tradycyjnej i regionalnej
  • Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej za standardy jakościowe i zdrowotne produkowanych potraw
  • Ma świadomość znaczenia stanu środowiska przyrodniczego dla zachowania bioróżnorodności oraz zdrowia człowieka
  • Wykazuje kreatywność w zakresie doboru technik i technologii produkcji uwzględniając rodzaj usługi i odbiorcy
  • Jest świadomy ryzyka działań przedsiębiorczych i inwestycyjnych w gastronomii
  PRAKTYKI
  W okresie studiów odbywane są praktyki w łącznym wymiarze 6 tygodni.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Chemia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Chemia żywności
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
15
Fizyka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Geografia społeczno-ekonomiczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy matematyki finansowej i statystyki
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
III - Kierunkowe
Hodowla roślin i nasiennictwo
2
ZAL-O
Wykład
30
Podstawy sztuki
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Biochemia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Mikrobiologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Podstawy żywienia człowieka i dietetyki
5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
30
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt a jakość produktu
2
ZAL-O
Wykład
30
Gastronomia w aspekcie historycznym, kulturowym, religijnym
1
ZAL-O
Wykład
15
Historia żywności i żywienia
1
ZAL-O
Wykład
15
Pozyskiwanie i ocena ryb oraz bezkręgowców wodnych
2
ZAL-O
Wykład
30
Pozyskiwanie i ocena surowców zwierzęcych
2
ZAL-O
Wykład
30
Uprawa roślin a jakość surowca
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna
3
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
0
30
15
Ogólna technologia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Podstawy muzyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot kierunkowy do wyboru 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Catering
1
ZAL-O
Wykład
15
Gastronomia w sztuce
1
ZAL-O
Wykład
15
Kuchnia naturalna, regionalna, tradycyjna
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Wykład
20
10
20
Organizacja i zarządzanie w gastronomii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo żywnościowe
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 2
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Przedmiot kierunkowy do wyboru 3
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 4
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 5
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Systemy zarządzania jakością w gastronomii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Technologia gastronomiczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Aparatura gastronomiczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Baristyka
1
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
3
12
Enologia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Wykład
12
3
15
Komputerowe wspomaganie w gastronomii
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Kuchnie świata
5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Wykład
20
10
30
Kultura biesiadowania
1
ZAL-O
Wykład
15
Marketing w gastronomii
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 6
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Pszczelarstwo i miodosytnictwo
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Sztuka dekorowania stołów i potraw
1
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
15
Technologia potraw mięsnych
4
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
10
20
15
Technologia surówek i sałatek
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
0
25
10
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Podstawy kelnerstwa i barmaństwa
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Seminarium kierunkowe
2
ZAL-O
Seminarium
30
Technologia ciast i deserów
5,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Wykład
20
15
15
Technologia czekolady i karmelu
4
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
0
30
15
Technologia potraw dietetycznych
4,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Wykład
20
10
20
Technologia potraw z ryb i owoców morza
4
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
20
15
Żywność specjalnego przeznaczenia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
125
Przedmiot kierunkowy do wyboru 7
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot kierunkowy do wyboru 8
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot kierunkowy do wyboru 9
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Technologiczne projektowanie w gastronomii
5
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
0
45
15
SUMA
30,0