Gastronomia - sztuka kulinarna - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister inżynier kierunek Gastronomia - Sztuka Kulinarna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia inżynierskich tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji to ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia inżynierskich lub jednolitych magisterskich bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 266 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku. Kierunek Gastronomia-sztuka kulinarna przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych, dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia.
  Profil kształcenia: ogólnoakademicki. Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia drugiego stopnia (3 semestry) /90 ECTS.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku gastronomia – sztuka kulinarna, w kategorii wiedza, absolwent zna i rozumie:
  • w pogłębionym stopniu metodologię badań naukowych, niezbędną do opisu i oceny przebiegu procesów właściwych dla kierunku gastronomia – sztuka kulinarna,
  • w pogłębionym stopniu metodologię badań naukowych, niezbędną do opisu i oceny funkcjonowania oraz organizacji działalności gastronomiczno-hotelarskiej,
  • w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku gastronomia – sztuka kulinarna, niezbędne do zrozumienia zjawisk fizycznych i procesów chemicznych zachodzących podczas procesów technologicznych,
  • w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla kierunku gastronomia – sztuka kulinarna, niezbędne do zrozumienia zasad funkcjonowania oraz organizacji działalności gastronomiczno-hotelarskiej,
  • skalę i rodzaje zagrożeń środowiskowych związanych z działalnością gastronomiczną
  • zasady zarządzania środowiskowego w działalności gastronomiczno-hotelarskiej,
  • w pogłębionym stopniu prawidłowości rządzące kształtowaniem jakości produktów i usług właściwych dla działalności gastronomiczno-hotelarskiej ,
  • zasady działania i utrzymania urządzeń, obiektów, systemów technicznych i technologii właściwych dla kierunku gastronomia – sztuka kulinarna,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii właściwe dla kierunku gastronomia – sztuka kulinarna,
  • zasady oraz konieczność poszanowania prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej,
  • zasady postępowania etycznego i zgodnego z prawem w działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i zawodowej.
  W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  • stosować zaawansowane techniki, metody i narzędzia badawcze oraz technologie (w tym informacyjno-komunikacyjne) właściwe dla kierunku gastronomia – sztuka kulinarna,
  • samodzielnie, zgodnie z zadanym lub ustalonym projektem, planować i przeprowadzać eksperymenty,
  • samodzielnie wykonywać pomiary i analizy z zastosowaniem metod i narzędzi badawczych właściwych do realizacji postawionego celu,
  • samodzielnie, na podstawie uzyskanej w procesie dydaktycznym wiedzy, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
  • samodzielnie dokonywać identyfikacji i oceny zjawisk i czynników wpływających na jakość produktów i usług wynikających z działalności gastronomicznej i hotelarskiej,
  • samodzielnie dokonywać identyfikacji i oceny zjawisk i czynników wynikających z działalności gastronomicznej i hotelarskiej, wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych,
  • samodzielnie dokonywać wyboru i modyfikacji działań (w tym technik i technologii) zgodnych z kierunkiem studiów, w celu poprawy jakości życia człowieka,
  • komunikować się na tematy specjalistyczne, na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
  • prowadzić debatę i prezentować własne stanowisko poparte argumentacją w zakresie tematyki specjalistycznej kierunku gastronomia – sztuka kulinarna,
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie terminologii specjalistycznej dla kierunku gastronomia – sztuka kulinarna,
  • posługiwać się literaturą obcojęzyczną oraz czytać ze zrozumieniem teksty naukowe właściwe dla kierunku gastronomia – sztuka kulinarna,
  • pracować w zespole i kierować pracą zespołu,
  • samodzielnie planować własną karierę zawodową w oparciu o zdobyte umiejętności praktyczne.
  W kategorii kompetencje społeczne absolwent jest gotów do:
  • rozwijania swoich zainteresowań zawodowych, społecznych i kulturalnych,
  • uczestniczenia w dyskusjach i dzielenia się wiedzą z osobami zainteresowanymi spoza grona fachowców,
  • wyrażania niezależnych i samodzielnych poglądów, szanując jednocześnie prawo innych osób do tego samego,
  • umiejętnego wykorzystywania wiedzy w sytuacjach wymagających rozwiązywania problemów praktycznych i poznawczych,
  • przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej oraz działalności publicznej,
  • umiejętnego i aktywnego propagowania zdobytej podczas studiów wiedzy.

  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych. Celem praktyki jest utrwalenie
  i poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych nabytych na zajęciach dydaktycznych; poznanie i krytyczna analiza zasobów technicznych zakładu gastronomicznego (stan wyposażenia, jego innowacyjność), poznanie i krytyczna analiza linii technologicznej w zakładzie gastronomicznym (rozmieszczenie maszyn, urządzeń oraz pomieszczeń, systemy kontroli produkcji i produktów), poznanie i krytyczna analiza uwarunkowań ekonomicznych działalności zakładu gastronomicznego oraz środowiskowych aspektów produkcji (gospodarka odpadami, ściekami, ochrona środowiska), a także analiza aspektów społecznych, marketingowych i administracyjnych funkcjonowania zakładu, analiza potencjału organizacji oraz identyfikacja ryzyk i szans.
  Program studiów przewiduje praktykę zawodową realizowaną w wymiarze 160 h (4 tygodnie) – 6 ECTS, realizowaną w zakładach gastronomicznych lub obiektach hotelarsko-gastronomicznych.
  W szczególności mogą to być: restauracje (z wyłączeniem restauracji typu fast-food), cukiernie
  i kawiarnie prowadzące własny proces produkcyjny, hotele wraz z zapleczem gastronomicznym.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy B2+
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Higiena i bezpieczeństwo w gastronomii
2
ZAL-O
Wykład
30
Organizacja usług gastronomicznych i hotelarskich
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomiczno-hotelarskim
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium kierunkowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Systemy zarządzania jakością żywności
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Współczesne trendy żywieniowe w gastronomii
5,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Zarządzanie zespołem
1
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6

Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informatyka stosowana
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Badania konsumenckie
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Browarnictwo
3,5
Cukiernictwo we współczesnej gastronomii
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
35
Marketing w gastronomii i hotelarstwie
3
Przedmiot do wyboru 2
2
Rachunek ekonomiczny w gastronomii
4,5
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Współczesne trendy technologiczne w gastronomii
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ziołoznawstwo
1
ZAL-O
Wykład
20
Żywienie w sporcie i rekreacji
1,5
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kuchnia fusion
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Obsluga klienta w hotelarstwie i gastronomii
1
Organizacja bankietów i przyjęć
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
10
Praca magisterska
20

Inne zajęcia
0
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VII - Inne
Pracownia magisterska
0

Pracownia magisterska
0
SUMA
30,0