Zarządzanie zespołem

Team management

2021L

Kod przedmiotu61S2-ZAZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAUDYTORYJNE:Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi. Uwarunkowania rozwoju koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim. Pozyskiwanie zasobów ludzkich. Motywowanie w organizacji, Ocena i wynagradzanie pracowników. Przywództwo - istota i style. Pojęcie i ewolucja form organizacji pracy, miejsce i znaczenie pracy zespołowej. Istota pracy zespołowej. Przesłanki i czynniki tworzenia pracy zespołowej. Zespół pracowniczy, zakres prac podejmowanych przez zespół. Formy i odmiany zespołowego działania. Czynniki determinujące efektywność pracy zespołowej w fazie tworzenia oraz w fazie funkcjonowania zespołu. Wybrane współczesne koncepcje zarządzania.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPojęcie i ewolucja form organizacji pracy, miejsce i znaczenie pracy zespołowej. Istota pracy zespołowej. Przesłanki i czynniki tworzenia pracy zespołowej. Zespół pracowniczy, zakres prac podejmowanych przez zespół. Formy i odmiany zespołowego działania. Czynniki determinujące efektywność pracy zespołowej w fazie tworzenia oraz w fazie funkcjonowania zespołu.
Literatura podstawowa1) ARMSTRONG M. , Zarzadzanie ludźmi, REBIS, 2014 2) SZAŁKOWSKI A, BUKOWSKA U. , Zarządzanie zespołami pracowniczymi. Aspekt behawioralny, AE, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak