Kanoniczno-cywilna - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Prawo Kanoniczne

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo kanoniczne trwają 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi 2757 godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi: 300. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent zdobył gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego oraz ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin prawa wyznaniowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w sądownictwie kościelnym w charakterze sędziego, adwokata, notariusza, promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego, audytora oraz w kościelnym poradnictwie prawnym. Absolwent zdobył także przygotowanie do pracy w charakterze prawnika ze specjalizacją prawa kanonicznego w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, a także w instytucjach finansowo-bankowych, w jednostkach administracji publicznej oraz samorządu.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów jednolitych magisterskich wymagane są poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  • wymienia podstawowe typy wykładni i wnioskowań prawniczych
  • streszcza podstawową problematykę logiczną
  • wyjaśnia elementarną wiedzę z zakresu teorii języka
  • wyjaśnia teorię opracowywania i interpretacji wyników badań
  • wymienia podstawowe metody badawcze
  • wyjaśnia specyfikę podstawowych metod badawczych
  • przedstawia podstawowe pojęcia filozoficzne
  • wyjaśnia miejsce i specyfikę filozofii prawa w obrębie dyscyplin filozoficznych
  • streszcza historię filozofii prawa
  • przedstawia podstawowe idee filozofii prawa
  • wyjaśnia problematykę aksjologiczną, epistemologiczną i ontologiczną prawa
  • określa poprawnie wspólny obszar i różnicę między obszarem moralności i prawa
  • poprawnie referuje główne koncepcje etyczne
  • wskazuje na źródła refleksji etycznej
  • streszcza historię etyki prawa
  • przedstawia podstawowe pojęcia etyczne
  • wyjaśnia miejsce i specyfikę etyki prawa w obrębie dyscyplin filozoficznych
  • omawia relację między etyką i prawem
  • definiuje podstawowe pojęcia i zasady prawne
  • opisuje budowę normy prawnej
  • umiejscawia normę prawną w zespole norm społecznych
  • przedstawia poglądy na istotę prawa i jego społeczne funkcje
  • charakteryzuje człowieka, jako podmiot tworzenia, interpretowania i aplikowania prawa
  • wyjaśnia sposób tworzenia prawa jako wynik rozpoznania procesów zachodzących w relacjach społecznych i prawnych
  • charakteryzuje status prawny oraz rolę stron i pełnomocników procesowych
  • porównuje prawo naturalne z prawem pozytywnym
  • przedstawia pojęcia i instytucje prawa rzymskiego w ich historycznym rozwoju
  • wymienia źródła powszechnego prawa kanonicznego
  • wyjaśnia podstawy biblijne prawa kanonicznego
  • wyjaśnia naturę i cel Kościoła i sakramentów
  • przedstawia główne prawdy wiary katolickiej w aspekcie historycznym i egzystencjalnym
  • wyjaśnia podstawy teologiczne prawa kanonicznego
  • określa specyfikę metodologiczną teologii moralnej wobec etyki
  • wylicza podstawy antropologii chrześcijańskiej
  • omawia problematykę teologicznej koncepcji prawa naturalnego
  • określa chrześcijańską wizję sumienia oraz relacji sumienia do autorytetu
  • przedstawia problematykę społecznego wymiaru grzechu
  • wymienia źródła kościelnego prawa polskiego
  • wyjaśnia pochodzenie, cel i zadania normy kanonicznej
  • wymienia oryginalne instytucje prawne w systemie prawa kanonicznego
  • określa miejsce prawa kanonicznego w systemie nauk prawnych
  • wyjaśnia relację prawa kanonicznego do innych nauk
  • definiuje pojęcia stanowiące ogólne normy prawa kanonicznego
  • podaje klasyfikację poszczególnych aktów prawnych
  • charakteryzuje stany w Kościele
  • wyjaśnia prawa i obowiązki osób fizycznych w Kościele
  • wyjaśnia strukturę Kościoła powszechnego i Kościoła partykularnego w Polsce
  • charakteryzuje instytucje pomagające w wykonywaniu władzy papieżowi i biskupowi diecezjalnemu
  • opisuje formy nauczania i kształcenia w Kościele oraz tworzenia kultury poprzez środki społecznego przekazu
  • przedstawia formy życia konsekrowanego w Kościele, ich charakter i sposób funkcjonowania
  • charakteryzuje normy prawne organizujące sakramenty Kościoła
  • wyjaśnia historię, teologię i sposób celebracji poszczególnych sakramentów
  • charakteryzuje cele i przymioty małżeństwa
  • prezentuje etapy przygotowania do małżeństwa
  • wymienia przeszkody małżeńskie i warunki dyspensowania od nich
  • opisuje kanoniczną formę zawarcia małżeństwa
  • wyjaśnia skutki zawarcia małżeństwa
  • charakteryzuje formy i warunki rozłączenia małżonków
  • wyjaśnia pojęcie małżeństw mieszanych
  • przedstawia historię i typologię doczesnych dóbr kościelnych
  • wyjaśnia zasady zarządu dobrami materialnymi Kościoła
  • tłumaczy relacje kanonicznego prawa majątkowego do prawa polskiego
  • wyjaśnia pojęcie przestępstwa kościelnego
  • wymienia kary kościelne
  • opisuje związki przyczynowe między przestępstwem a karą kościelną
  • prezentuje przebieg procesu karnego sądowego i administracyjnego
  • charakteryzuje organy kościelnej władzy sądowniczej
  • tłumaczy prawa i obowiązki pracowników trybunałów oraz stron procesowych
  • różnicuje poszczególne procesy sporne
  • prezentuje przebieg procesu spornego ogólnego i szczegółowych
  • opisuje proces administracyjny
  • wymienia systemy relacji między państwem i Kościołem
  • omawia stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej z państwami i organizacjami międzynarodowymi
  • opisuje podstawowe instytucje wschodniego prawa kanonicznego w zakresie ustroju hierarchicznego oraz prawa sakramentalnego
  • przedstawia istotne elementy kanonizacyjnego prawa materialnego
  • charakteryzuje warunki rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego
  • opisuje przebieg procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym i rzymskim
  • wyjaśnia pojęcie wolności religijnej w prawie państwowym i kanonicznym
  • wyjaśnia gwarancje wolności religijnej w dokumentach międzynarodowych
  • przedstawia podstawy prawne relacji między Kościołem i państwem
  • omawia gwarancje wolności religijnej w Konstytucji RP
  • wyjaśnia istotę i znaczenie pojęcia wolności religijnej
  • wyjaśnia instytucjonalne podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej
  • wyjaśnia specyfikę prawa wspólnotowego
  • przedstawia źródła prawa Unii
  • omawia poszczególne aspekty prawne polityki i innych zadań Unii Europejskiej
  • wyjaśnia relacje pomiędzy prawem europejskim a prawem krajowym i kanonicznym
  • omawia znaczenie prawa europejskiego dla wspólnoty UE
  • określa pojęcie i zasady prawa cywilnego a także jego miejsce w systemie prawa
  • identyfikuje zdarzenia cywilnoprawne i stosunek cywilnoprawny
  • opisuje prawo podmiotowe i nadużycie prawa
  • wyjaśnia pojęcie zobowiązania, długu i bezpodstawnego wzbogacenia
  • przedstawia czyny niedozwolone
  • tłumaczy wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
  • charakteryzuje istotę małżeństwa i formę jego zawarcia w prawie polskim
  • opisuje rolę i funkcje w rodzinie, zakres praw i obowiązków jej członków
  • rozpoznaje zachowania patologiczne w rodzinie
  • wskazuje podobieństwa i różnice w instytucji małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim prawie rodzinnym
  • definiuje podstawowe instytucje karnego prawa materialnego
  • wymienia system kar i środków karnych
  • charakteryzuje środki związane z poddaniem sprawcy próbie
  • identyfikuje czyny karalne, wykroczenia, występki i zbrodnie
  • wyjaśnia różnice w zakresie odpowiedzialności osób dorosłych i nieletnich
  • omawia strukturę pracy magisterskiej
  • wymienia organy administracja państwowej i ich właściwości
  • wskazuje prawne formy działania administracji publicznej
  • definiuje zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego i zasady ogólne tego postępowania
  • definiuje decyzję, postanowienie, ugodę administracyjną
  • określa kontrolę instancyjną w postępowaniu administracyjnym
  • opisuje pojęcie, rodzaj i funkcje postępowania cywilnego
  • określa zasady naczelne procedury cywilnej
  • wymienia przesłanki procesowe i dopuszczalność drogi sądowej
  • przyswaja słowa w języku, w którym skodyfikowano Ius Romanum
  2. W kategorii umiejętności :
  • posługuje się obcym językiem w zakresie prawa i prawa kanonicznego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • posługuje się podstawowymi narzędziami formalnymi w ocenie poprawności definicji i rozumowań
  • logicznie i poprawnie formułuje wypowiedzi
  • rozpoznaje błędy logiczne w rozumowaniach
  • stosuje reguły racjonalnej dyskusji
  • ocenia logiczną poprawność wypowiedzi i przytaczanych argumentów
  • odpowiednio wykorzystuje dostępny warsztat i materiał badawczy
  • samodzielnie wykonuje podstawowe czynności badawcze
  • analizuje teksty omawiające problemy z zakresu filozofii prawa
  • poddaje krytycznej ocenie poszczególne koncepcje rozumienia prawa i jego celu
  • formułuje argumenty na rzecz własnego rozumienia prawa i jego celu
  • identyfikuje dylematy etyczne związane ze stosowaniem prawa
  • interpretuje teksty omawiające problematykę etyczno-prawną
  • formułuje argumenty na rzecz określonych rozwiązań etyczno-prawnych
  • poddaje krytycznej analizie poszczególne rozwiązania etyczno-prawne
  • rozstrzyga dylematy etyczne w pracy prawnika
  • ocenia współczesne problemy i konflikty moralne
  • posługuje się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk społecznych
  • przeprowadza wykładnię tekstów prawnych w oparciu o komentarze do aktów prawnych i zbiory orzecznictwa sądowego
  • pisemnie opracowuje w języku polskim oraz obcym ekspertyzę prawną z zakresu prawa kanonicznego
  • przygotowuje ustne wystąpienie w języku polskim oraz obcym przedstawiające ekspertyzę prawną z zakresu prawa kanonicznego
  • konstruuje projekty aktów normatywnych
  • dostrzega związek zjawiska prawnego z innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi
  • dostrzega wpływ i oddziaływanie prawa rzymskiego na ukształtowanie się europejskiej kultury prawnej
  • stosuje wiedzę historyczno-prawną do interpretacji obowiązujących przepisów prawnych
  • posługuje się źródłami prawa kanonicznego
  • korzysta z opracowań i komentarzy z zakresu prawa kanonicznego
  • uzasadnia podstawy biblijne prawa kanonicznego
  • posiada umiejętność wykorzystania biblijnych norm prawnych w sytuacjach konfliktowych
  • interpretuje pojęcia z zakresu teologii systematycznej
  • wykrywa związek zależności prawa z doświadczeniem wiary i praktyk religijnych
  • odkrywa w doktrynalnych prawdach wiary implikacje moralne
  • dostrzega przestrzeń współdziałania państwa i wspólnot religijnych w zakresie dobra wspólnego
  • analizuje ludzkie działania i etyczną kwalifikację czynu z perspektywy wiary i nauki Kościoła
  • rozpoznaje obecność norm kościelnego prawa partykularnego w społeczeństwie polskim danej epoki
  • posługuje się źródłami kościelnego prawa polskiego
  • stosuje wiedzę historyczno-prawną do interpretacji obowiązujących przepisów kościelnego prawa polskiego
  • dostrzega obowiązywanie normy kanonicznej
  • stosuje prawo w Kościele
  • analizuje zjawiska prawne w Kościele
  • porównuje prawo natury z prawem Bożym
  • posługuje się podstawowymi zasadami prawa kanonicznego
  • identyfikuje instytucje kościelne
  • analizuje struktury organów i instytucji kościelnych
  • wskazuje podmiotowość prawną kościelnych jednostek organizacyjnych
  • rozpoznaje problemy działalności ewangelizacyjnej Kościoła
  • proponuje rozwiązania szczegółowych kwestii prawnych zgodnie z kompetencjami poszczególnych instytucji kościelnych
  • formułuje porady prawne w zakresie prawa wewnętrznego instytutów życia konsekrowanego
  • stosuje wiedzę o instytutach zakonnych w podejmowanych projektach współpracy z różnymi organizacjami
  • stosuje przepisy prawne do owocnego przyjmowania sakramentów w Kościele
  • wybiera właściwe rozwiązania prawne w sytuacjach nietypowych dotyczących sakramentów
  • udziela pomocy prawnej w zakresie prawa małżeńskiego
  • rozeznaje sytuację prawną nupturientów
  • odróżnia nieważność małżeństwa od instytucji rozwodu
  • nadzoruje obrót cywilnoprawny kościelnych osób prawnych
  • aplikuje normy prawa polskiego do zarządu majątkiem kościelnym
  • posługuje się przepisami prawa karnego w celu przestrzegania karności i dyscypliny w Kościele
  • adaptuje karę do poszczególnych przestępstw popełnionych przez konkretnego wiernego
  • dokonuje analizy karnej w konkretnym popełnionym przestępstwie
  • rozpoznaje właściwości, rodzaje, stopnie i zasady działania trybunałów kościelnych
  • analizuje fakty i okoliczności w przebiegu procesu
  • rozpoznaje motywy działań stron procesowych
  • weryfikuje oceny poszczególnych zdarzeń prawnych
  • posługuje się przepisami procesowymi w celu rozstrzygania zawiłych spraw życiowych
  • rozpoznaje problemy w działalności Kościoła w świecie
  • porównuje modele uregulowań konkordatowych w Europie i na świecie
  • wskazuje obszary współdziałania państwa i Kościoła
  • stosuje odpowiednie przepisy prawa Kościołów Wschodnich w konkretnych sytuacjach pastoralnych
  • poprawnie stosuje kanonizacyjne formularze procesowe
  • posiada kwalifikacje do sprawowania funkcji postulatora, promotora sprawiedliwości, delegata biskupiego
  • posługuje się podstawowymi pojęciami z prawa wyznaniowego
  • analizuje zapisy konstytucyjne i konkordatowe odnośnie współistnienia i współdziałania państwa i Kościoła
  • opracowuje projekty uwzględniające specyfikę prawa państwowego i kanonicznego
  • analizuje podstawową umowę w relacjach Państwo-Kościół jaką jest Konkordat
  • analizuje sposoby funkcjonowania instytucji unijnych
  • rozpoznaje źródła prawa unijnego i jego znaczenia dla państwa członkowskiego
  • rozpoznaje typ wybranej kategorii prawa unijnego
  • dokonuje prawnej oceny konkretnego aktu prawnego
  • argumentuje swoje sądy w zakresie znaczenia prawa wspólnotowego
  • posługuje się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi w toku wykładni prawa
  • stosuje wiedzę teoretyczną w określonym obszarze funkcjonowania instytucji publicznych, organizacji gospodarczych, prywatnych
  • dokonuje samodzielnie podstawowych czynności cywilnoprawnych prawnych
  • umiejętnie korzysta z instytucji prawa rodzinnego w sytuacjach niespornych oraz w konfliktowych, w tym wynikających z rozpadu małżeństwa
  • analizuje oraz interpretuje treści kodeksowe i pozakodeksowe przepisów karnych
  • dokonuje prawno-karnej oceny konkretnych sytuacji faktycznych
  • rozpoznaje typy wybranych kategorii przestępstw
  • argumentuje swoje sądy w zakresie dokonanej subsumcji
  • prowadzi badania naukowe
  • pisze teksty o charakterze naukowym
  • rozpoznaje procedury właściwe działaniu administracji publicznej
  • wybiera sposób i zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym
  • posiada umiejętność porównywania postępowania cywilnego z innymi postępowaniami przed organami państwa
  • posługuje się słownictwem prawniczym w języku łacińskim
  3. W kategorii kompetencje społeczne:
  • wykazuje zainteresowanie poszukiwaniem nowych źródeł wiedzy
  • przestrzega metody naukowej przy pracy twórczej
  • odpowiedzialnie i autonomicznie uzasadnia stawiane tezy
  • w rozwiązywaniu określonych problemów uwzględnia praktykę prawniczą
  • zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii
  • przewiduje konsekwencje społeczne określonych filozoficznych koncepcji prawa i szczegółowych rozwiązań prawnych danych problemów
  • kształtuje sądy i postawy moralne
  • przestrzega prawa
  • stosuje zabezpieczenia chroniące przed relatywizmem prawa
  • popiera postawę afirmującą prawo naturalne jako nadrzędne w każdym systemie prawa
  • wykazuje poszanowanie zasad i norm prawnych
  • uznaje znaczenie prawa dla jednostki ludzkiej
  • dba o praworządność w państwie
  • aktywnie podejmuje inicjatywy ustawodawcze
  • osadza wiedzę ogólną prawa rzymskiego w realiach życia społecznego
  • rekomenduje zmienne mające wpływ na kształt i treść uregulowań prawnych powstałych w określonej epoce historycznej
  • odnosi wydarzenia i procesy historyczne do uregulowań współczesnej kanonistyki
  • preferuje normy postępowania zgodne z etyką biblijną
  • w sposób odpowiedzialny wyraża opinie na temat Kościoła
  • cechuje się pogłębioną wrażliwością na godność każdej istoty ludzkiej
  • ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za kształt życia społecznego
  • przyczynia się twórczo do pomnażania dobra wspólnego
  • w duchu chrześcijańskim identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane ze stosowaniem prawa i wykonywaniem zawodu prawnika
  • bierze czynny i kreatywny udział w debacie społecznej związanej z problematyką moralną
  • wykazuje kreatywność w propagowaniu dialogu ekumenicznego
  • przestrzega zasad praworządności w Kościele
  • troszczy się o prawidłowe stosowanie norm prawnych w podejmowanych czynnościach z zakresu prawa kanonicznego
  • podejmuje wyzwania w zakresie inicjatyw prawodawczych w obszarze prawa kanonicznego
  • przestrzega praw i obowiązków wiernych w Kościele
  • akceptuje hierarchiczność Kościoła
  • popiera tworzenie kultury przez Kościół
  • rozwija formy nauczania i kształcenia w Kościele
  • kształtuje postawę szacunku dla praw i instytucji służących różnym społecznościom ludzkim
  • akceptuje prawa i obowiązki osób konsekrowanych w Kościele
  • przejawia postawę szacunku wobec osób, które opierają swoje życie na zasadach ewangelicznych
  • promuje nauczanie Kościoła na temat społecznego wymiaru sakramentów w Kościele
  • wykazuje odpowiedzialność w ukazywaniu znaczenia sakramentów
  • przyczynia się do trwałości małżeństwa i rodziny
  • wspomaga małżonków przeżywających trudności i kryzysy we wspólnym pożyciu
  • jest zorientowany na promocję chrześcijańskiego modelu rodziny
  • wspiera osoby prawne i fizyczne w administrowaniu majątkiem kościelnym
  • wykazuje troskę o regulację majątkową podmiotów kościelnych
  • pełni funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych mających związek z obrotem majątkiem kościelnym (banki, jednostki samorządowe)
  • przyjmuje odpowiedzialność za popełnione przestępstwa
  • wspomaga osoby, którym wymierzona została kara kościelna, wskazując im możliwości naprawienia popełnionego przestępstwa
  • wspiera poradą prawną w zakresie prawa kanonicznego
  • przyczynia się do dialogu i współdziałania między państwem i Kościołem
  • inicjuje współdziałanie Kościoła i państwa w obszarze kultury, opieki, wychowania, pomocy społecznej
  • wykazuje wyczulenie na odrębność dwóch systemów prawa kanonicznego wewnątrz Kościoła katolickiego
  • przyczynia się do propagowania wierności zasadom wiary i zasadom moralnym
  • dba o respektowanie prawa wyznaniowego w funkcjonowaniu państwa
  • umiejętnie broni argumenty z prawa wyznaniowego
  • motywuje do przestrzegania praw człowieka na płaszczyźnie przekonań religijnych i światopoglądowych
  • pogłębia swoją wiedzę o Unii Europejskiej
  • dyskutuje o zmianach w prawie państwowym dokonanych pod wpływem prawa europejskiego
  • przewiduje konsekwencje prawne i społeczne dokonane pod wpływem prawa UE
  • dąży do respektowania w obrocie cywilnoprawnym zasad etycznych
  • wykazuje profesjonalizm i odpowiedzialność za powierzone zadania
  • reaguje na zjawisko przemocy w rodzinie
  • popiera inicjatywy społeczne mające na celu przeciwdziałanie patologii w rodzinie
  • przyczynia się do propagowania wzorca rodziny właściwego dla kultury chrześcijańskiej
  • wspiera formułę małżeństwa określoną w porządku prawa polskiego, w tym w Konstytucji RP
  • demonstruje brak akceptacji dla wszelkich zachowań stanowiących naruszenie lub obejście prawa
  • przewiduje konsekwencje działań niezgodnych z prawem
  • przyczynia się do wzrostu świadomości prawnej w swoim otoczeniu, a zwłaszcza w miejscu pracy
  • pogłębia swoją wiedzę
  • inspiruje i organizuje proces uczenia się innych osób
  • uzupełnia wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
  • pracując w zespole pełni w nim różne funkcje
  • wykazuje autonomię myślenia i organizacji pracy
  • przyjmuje odpowiedzialność za właściwe stosowanie w praktyce zawodowej przepisów kpa
  • stosuje wiedzę z zakresu organizacji i prowadzenia postępowania cywilnego w pracy samodzielnej lub zespołowej, zwłaszcza w dziedzinie spraw małżeńskich i majątkowych
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę sądowniczą , kanoniczno-cywilną w wymiarze 80 godzin.
  Student zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, lektoraty i praktyka sądownicza). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student złożył pracę dyplomową i zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskał przygotowanie do podjęcia pracy w sądownictwie kościelnym w charakterze sędziego, adwokata, notariusza, promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego, audytora oraz w kościelnym poradnictwie prawnym, a także do pracy w charakterze prawnika ze specjalizacją prawa kanonicznego w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, w instytucjach finansowo-bankowych, w jednostkach administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem łacińskim jako językiem specjalistycznym w zakresie prawa kanonicznego. Absolwent powinien nabyć nawyk ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podejmowania prac badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia powszechnego prawa kanonicznego
5
Język łaciński 3
5
III - Kierunkowe
Normy ogólne prawa kanonicznego
5
Postępowanie cywilne
4
Prawo cywilne
5
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Język łaciński 4
5
Podstawy eklezjologii i sakramentologii
3
Prawo o ludzie Bożym
5
Teologia biblijna
4
Teologia moralna
4
III - Kierunkowe
Historia kościelnego prawa polskiego
4
Przedmiot do wyboru
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Prawo o ludzie Bożym
5
III - Kierunkowe
Kanoniczne prawo małżeńskie
5
Kanoniczne prawo procesowe
5
Prawo o sakramentach
5
Język łaciński 5
5
Przedmiot do wyboru
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
III - Kierunkowe
Kanoniczne prawo małżeńskie
5
Kanoniczne prawo procesowe
5
Język łaciński 6
5
Prawo rodzinne i opiekuńcze
5
Przedmiot do wboru
2
Przedmiot do wyboru
2
VI - Praktyka
Praktyka kanoniczno-cywilna 1
5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kanoniczne prawo karne
0
Prawo zakonne
5
Seminarium
10
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
SUMA
19,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kanoniczne prawo karne
0
Kościelne prawo publiczne
3
Seminarium
10
Polskie prawo karne
4
Procedura karna
2
Przedmiot do wboru
2
Przedmiot do wyboru
2
VI - Praktyka
Praktyka kanoniczno-cywilna 2
4
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
27,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium
10
Prawo Kościołów Wschodnich
5
Prawo i procedura administracyjna
5
Prawo kanonizacyjne
5
Prawo wyznaniowe
5
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium
10
Negocjacje i mediacje prawnicze
4
Prawo Unii Europejskiej
5
Prawo karne skarbowe
3
Psychologia sądowa
4
Separacja prawna małżonków
4
SUMA
30,0