Zarządzanie innowacjami - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Nabór kandydatów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje: - konkurs (ranking) przedziałów średniej % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ nowej matury”, - konkurs (ranking) przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości: matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka* lub chemia (*lub fizyka z astronomią), język obcy nowożytny - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji trwają 3,5 roku
  (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych oraz nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS jest nie mniejsza niż 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie założone efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji absolwent: posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Absolwent posiada umiejętności menedżerskie oraz umiejętności realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii wytwarzania. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wykorzystujących inżynierię produkcji, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie założone efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji absolwent:
  1) w kategorii wiedzy:
  - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną
  w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu decyzyjnego,
  - ma wiedzę z zakresu matematyki i statystyki, fizyki i innych obszarów nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji,
  - ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk o zarządzaniu i inżynierii produkcji w systemie nauk oraz kierunkach ich rozwoju i powiązaniach z innymi obszarami nauki,
  - ma podstawową wiedzę dotyczącą kluczowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomii oraz uwarunkowań konkurowania na rynkach krajowych i międzynarodowych,
  - zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu produkcji,
  - zna typowe technologie inżynierskie w zakresie procesów produkcji,
  - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów produkcyjnych oraz ich roli w gospodarce,
  - zna etapy cyklu organizacyjnego, cyklów życia produktów, urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz współczesne koncepcje racjonalnego zarządzania różnymi czynnikami produkcji,
  - ma elementarną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz marketingu,
  - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomiczno-finansowych, prawnych oraz innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej i funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej,
  - ma elementarną wiedzę o roli państwa w gospodarce oraz możliwościach wykorzystania polityki gospodarczej w różnych obszarach zarządzania produkcją,
  - ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmu rynkowego, teorii cen oraz konsumenta i jego zachowań rynkowych we współczesnej gospodarce,
  - ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, zna rodzaje i uwarunkowania więzi organizacyjnych,
  - zna główne formy i kierunki ludzkiej aktywności (umysłowej i fizycznej) oraz rolę kapitału ludzkiego w doskonaleniu organizacji produkcji i działaniach innowacyjnych,
  - ma wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej i planowania gospodarczego oraz stosowania zasad rachunkowości w zarządzaniu produkcją,
  - zna podstawowe normy i reguły prawne, organizacyjne, finansowe i etyczne dotyczące funkcjonowania podmiotów produkcyjnych,
  - ma podstawową wiedzę na temat zarządzania jakością oraz metod doskonalenia organizacji i innowacji,
  - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz norm etycznych, wie jak korzystać z zasobów informacji patentowej,
  - zna podstawowe formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji,
  - ma szczegółową wiedzę związaną z zarządzaniem sferą badawczo-rozwojowej oraz procesem innowacyjnym, a także technicznymi i środowiskowymi podstawami innowacji.
  2) w kategorii umiejętności:
  - rozumie, analizuje i interpretuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz typowe problemy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji,
  - w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł (także w języku obcym), potrafi kompilować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,
  - wykorzystuje standardowe narzędzia analizy ilościowej i jakościowej do oceny i prognozowania zjawisk ekonomiczno-społecznych oraz działań inżynierskich w zakresie procesów produkcji,
  - prawidłowo posługuje się odpowiednimi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów menedżerskich,
  - umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań produkcyjnych oraz określaniem źródeł ich finansowania,
  - posiada umiejętność przygotowania opracowań pisemnych z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji,
  - posiada umiejętność przygotowania elementów opracowania naukowego w języku obcym,
  - potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji,
  - ma umiejętności językowe w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  - posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji,
  - ma umiejętność samokształcenia się,
  - potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie procesów produkcji,
  - potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary
  i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
  - potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne typowe dla procesów produkcji,
  - potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu procesu produkcji - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne,
  - ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym (produkcyjnym) oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą,
  - potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi,
  - potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii produkcji,
  - potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla procesów produkcji oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia,
  - potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
  3) w kategorii kompetencje społeczne:
  - ma świadomość dynamicznych zmian w gospodarce krajowej
  i globalnej, wobec czego rozumie potrzebę doskonalenia i uzupełniania kompetencji przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
  - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
  - potrafi aktywnie uczestniczyć w grupie opracowującej projekty gospodarcze
  i techniczne, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi
  i niebędącymi specjalistami w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji,
  - w sposób sprawny i skuteczny planuje, organizuje, koordynuje
  i kontroluje określone zadania i projekty,
  - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane
  z wykonywaniem zawodu menedżera produkcji,
  - potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne,
  - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
  - odpowiedzialnie i kompleksowo przygotowuje się do pracy, projektuje
  i wykonuje działania menedżera produkcji z uwzględnieniem zasad etyki,
  - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
  - rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki w zakresie procesów produkcji i innych aspektów działalności inżynierskiej, podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.
  PRAKTYKI
  Program studiów uwzględnia obowiązkowe praktyki kierunkowe w wymiarze 20 dni roboczych.
  Cele praktyki kierunkowej:
  - rozszerzenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
  - kształtowanie umiejętności inżynierskich, analitycznych, organizacyjnych, interpersonalnych, negocjacyjnych, umiejętności pracy zespołowej itp.,
  - kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań,
  - poznanie praktycznych warunków produkcji i prowadzenia działalności gospodarczej,
  - nabycie umiejętności dokumentowania działań przedsiębiorstwa (instytucji), w tym umiejętności dokumentowania czasu pracy i jego rozliczania,
  - pozyskanie materiałów do prac dyplomowych i zajęć projektowych (jeśli istnieje taka możliwość),
  - rozpoznanie własnych szans na rynku pracy,
  - aktywizacja zawodowa studentów - zainicjowanie lub rozszerzenie kontaktów zawodowych.
  Student powinien uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.

  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących inżynierię produkcji, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0