Grafika inżynierska

Graphics in engineering

2019Z

Kod przedmiotu2263N1-GRAFINZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGeometria, matematyka, informatyka.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia o rysunku technicznym.Linie rysunkowe. Arkuszy rysunkowe. Normy i normalizacja. Pismo techniczne. Konstrukcje geometryczne - kreślenie przykładów. Rzutowanie prostokątne metodą pierwszego kąta, trzeciego kąta - figur i brył. Rzuty Monge'a. - rozwiązanie zadań. Rzutowanie aksonometryczne brył. Wymiarowanie rysunku technicznego - ćwiczenia z wymiarowania. Wykonanie szkicu i oraz rysunku wykonawczego częćśi maszynowej. Poznanie podstaw programu komputerowego z grupy CAD. Wykonanie i zaliczanie zadań graficznych, prac kontrolnych, prac wejściowych.
Opis wykładówPodstawowe wiadomości niezbędne do wykonania zapisu konstrukcji przy projektowaniu i konstruowaniu środków technicznych. Normy i normalizacja w technice. Rodzaje rysunków technicznych. Metody rzutowania prostokątnego punktu, prostej, figur, brył. Układ rzutów prostokątnych. Etapy wykonania szkicu. Wymiarowanie, metody i zasady wymiarowania. Przekroje i kłady elementów maszyn.Przedstawienie i wymiarowanie gwintów. Przekładnie mechaniczne.
Cel kształceniaPoznanie i umiejętne wykorzystanie najważniejszych zasad kreślenia rysunku technicznego. Wyrobienie zdolności widzenia przestrzennego. Nabycie umiejętności korzystania z opragromowania typu CAD do tworzenia podstawowych rysunków technicznych.
Literatura podstawowa1) Lewandowski T., Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP Warszawa, 2007, s. 370 2) Rogowski J., Waligórski J., Zasady rysunku technicznego, Politechnika Warszawska, 2008, s. 220 3) Normy Techniczne, Normy branżowe, PKN, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak