Makroekonomia

Macroeconomics

2019L

Kod przedmiotu2263N1-MAKRO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikroekonomia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza ekonomiczna
Opis ćwiczeńGospodarka narodowa. Popyt globalny, podaż globalna. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Pieniądz i system bankowy, rynek pieniądza. Równowaga na rynku dóbr i usług a równowaga na rynku pieniężnym. Cykl koniunkturalny, inflacja, bezrobocie. Równowaga makroekonomiczna. Polityka fiskalna, polityka pieniężna
Opis wykładówGospodarka narodowa. Popyt globalny, podaż globalna. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Pieniądz i system bankowy, rynek pieniądza. Równowaga na rynku dóbr i usług a równowaga na rynku pieniężnym. Cykl koniunkturalny, inflacja, bezrobocie. Równowaga makroekonomiczna. Polityka fiskalna, polityka pieniężna. Wzrost gospodarczy. Główne nurty teoretyczne makroekonomii. Makroekonomia keynesowska, makroekonomia klasyczna.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu podstaw makroekonomii – podstawowych kategorii i procesów makroekonomicznych w skali kraju oraz wykorzystania różnych koncepcji teoretycznych do analizy równowagi makroekonomicznej. Aktywizacja studentów w zakresie korzystania z dostępnych źródeł informacji w celu poszerzania wiedzy z zakresu makroekonomii
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii", PWN, 2018
Literatura uzupełniająca1) Begg D., wyd. PWE, Makroekonomia, 2014r., tom 2
Uwagibrak