Nauka o materiałach

Materials science

2019L

Kod przedmiotu2263N1-NOM1
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizyka, matematyka
Wymagania wstępneZnajomość podstaw matematyki i fizyki.
Opis ćwiczeńZajęcia wprowadzające do przedmiotu, przedstawienie sylabusa, organizacja i BHP. Identyfikacja materiałów technicznych na podstawie charakterystycznych cech (materiały naturalne, metale, ceramika, polimery, drewno, szkło, kompozyty). Oddziaływanie między strukturą, właściwościami i procesem wytwarzania materiałów. Badanie właściwości mechanicznych (twardości) i elektrycznych (przewodności właściwej) materiałów. Obliczanie wytrzymałości prostej i złożonej materiałów technicznych. Mechaniczna obróbka skrawaniem. materiałów technicznych,Obróbka cieplna stopów żelaza. Paliwa - ich charakterystyka, właściwości i zastosowanie.
Opis wykładówNauka o materiałach: cele i zadania. Przedstawienie sylabusa do przedmiotu. Materia. Materiały techniczne – podział i zastosowanie. Metale technicznie czyste, stopy metali, Struktura metali, z uwzględnieniem wiązań pomiędzy atomami. Drewno, szkło, ceramika, polimery. Zasady doboru materiałów. Idealna i rzeczywista budowa ciał krystalicznych. Procesy wytwarzania materiałów metalicznych i stopów oraz kształtowanie ich struktury i właściwości metodami technologicznymi. Stale i stopy żelaza (klasyfikacja, oznaczenia, właściwości, zastosowania). Metale nieżelazne i ich stopy (klasyfikacja, oznaczenia, właściwości, zastosowania). Ceramika i tworzywa sztuczne. Materiały kompozytowe. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stopów metalicznych. Metody badania materiałów. Korozja materiałów.
Cel kształceniaPrzedstawienie i omówienie podstawowej wiedzy z zakresu budowy, struktury, właściwości, zastosowania, obróbki oraz użytkowania materiałów stosowanych w technice i technologii, a także procesów ich produkcji, przetwarzania i uszlachetniania, co w efekcie doprowadzi do nabycia umiejętności doboru materiałów do potrzeb.
Literatura podstawowa1) Budny J., Przewodnik do ćwiczeń z maszynoznawstwa ogólnego, Wydawnictwo ART, Olsztyn , 1990 2) Ciszewski A., Radomski T., Szummer A., Materiałoznawstwo., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998 3) Jarosiński J. , Techniki czystego spalania, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1996 4) Kurowski R., Parszewski Z. , Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa , 1966 5) Woźnica H. , Podstawy materiałoznawstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice , 1998 6) Żywica R. , Zjawiska elektryczne w produkcji i towaroznawczej ocenie jakości mięsa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2010 7) Lisica A., Inżynieria materiałowa w wybranych pytaniach i odpowiedziach, Politechnika Radomska, Radom, 2007 8) Kurowski Niezgodziński M.E.,, Wytrzymałość materiałów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa , 1961
Literatura uzupełniająca1) Zakrzewski M., Zawadzki J, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa , Wytrzymałość materiałów, 1983r., tom 2) Niezgodziński E., Niezgodziński T. , wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Wytrzymałość materiałów, 1984r., tom
UwagiĆwiczenia laboratoryjne realizowane w grupach po 12 osób.