Rachunkowość

Accountancy

2020Z

Kod przedmiotu2263N1-RACH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńBilans finansowy i jego budowa. Typy operacji bilansowych. Budowa i funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych. Księgowanie operacji bilansowych i wynikowych. Sporządzanie podstawowych dokumentów sprawozdawczości finansowej: bilansu i rachunku zysków i strat.
Opis wykładówProwadzenie ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych. Archiwizacja dokumentów.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi dokumentami sprawozdawczości finansowej: bilansem i rachunkiem zysków i strat. Wyposażenie studentów w umiejętność ewidencji podstawowych operacji gospodarczych oraz sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych.
Literatura podstawowa1) Lelusz Henryk (red), Zbiór zadań z rachunkowości finansowej, UWM w Olsztynie, 2003 2) Matuszewicz Jan, Matuszewicz Piotr, Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi-