Rachunek kosztów dla inżynierów

Cost Accounting for Engineers

2020L

Kod przedmiotu2263N1-RKI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającerachunkowość finansowa
Wymagania wstępnewymagana jest znajomość zasad ewidencji aktywów, pasywów, kosztów i przychodów oraz sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
Opis ćwiczeńEwidencja i rozliczanie kosztów. Rozliczanie kosztów ogólnych produkcji. Rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej. Kalkulacje kosztów. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych (wpływ przyjętej konwencji rachunku kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa). Określanie progu rentowności i strefy bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Kalkulacja kosztów w systemie rachunku kosztów działań (ABC).
Opis wykładówPojęcie i zakres współczesnego rachunku kosztów. Koszt, wydatek, strata i nakład - definicje, podobieństwa i różnice. Klasyfikacja kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej i zarządzania. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów działań (ABC).
Cel kształcenianabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania instrumentów rachunku kosztów w procesie podejmowania decyzji, planowania i kontroli w przedsiębiorstwie oraz kształtowanie określonych kompetencji społecznych
Literatura podstawowa1) NOWAK E., WIERZBIŃSKI M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania , PWE, 2010 2) SOBAŃSKA I. (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, t. I i II, C.H. Beck, 2009 3) G. K. ŚWIDERSKA (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, MAC: Difin, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi