Społeczna odpowiedzialność biznesu

2020Z

Kod przedmiotu2263N1-SOB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńZachowania społecznie odpowiedzialne w relacjach z inwestorami, CSR w obszarach zadaniowych funkcji personalnej, CSR jako forma społecznego zaangażowania - analiza przypadków
Opis wykładów1.Kontekst historyczno – teoretyczny: ewolucja CSR, etyka - moralność – odpowiedzialność, zasady działań społeczno – odpowiedzialnych, komponenty CSR. 2.Modele CSR: poziomy CSR, model „after profit obligation”, model „before profit obligation”, koncepcja H. Mintzberga. 3.Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec interesariuszy: identyfikacja interesariuszy, oczekiwania interesariuszy, definiowanie działań wobec poszczególnych grup interesariuszy. 4.Standardy CSR: normy i standardy zarządzania CSR - SA 8000, ISO 26000, ISO 9000, ISO 14000, EMAS, GRI. 5.Zachowania społecznie odpowiedzialne w obszarach zadaniowych funkcji personalnej: planowanie, rekrutacja, selekcja, wprowadzenie do pracy, szkolenie i doskonalenie zawodowe, ocenianie i motywowanie, kształtowanie warunków pracy. 6.Metodyka raportowania i badań CSR: metody, techniki, narzędzia i procedury badania i raportowania zachowań społecznie odpowiedzialnych. 7.Praktyki w zakresie CSR: analizy przypadków w ujęciu światowym i polskim.
Cel kształceniaOmówienie istoty zachowań społecznie odpowiedzialnych organizacji oraz poziomów zachowania odpowiedzialnego wobec interesariuszy (kontekst poznawczy). Kształtowanie i rozwój postaw nakierowanych na społeczną odpowiedzialność. Diagnoza i opis rodzajów postępowania społecznie odpowiedzialnego wobec różnych interesariuszy (kontekst praktyczny).
Literatura podstawowa1) Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa, 2013 2) Kraszewski R., Karwacka M., Paluszek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014
Literatura uzupełniająca1) Bernatt M., wyd. Wyd. Uniwersytet Warszawski, Społeczna odpowiedzialność biznesu, 2009r., tom 2) Adamczyk J., wyd. PWE, Warszawa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, 2009r., tom
Uwagibrak