Statystyka

Statistics

2019L

Kod przedmiotu2263N1-STAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka
Wymagania wstępneStudent posiada podstawową wiedzę z matematyki.
Opis ćwiczeń1. Grupowanie materiału statystycznego (konstrukcja szeregów dla cechy niemierzalnej, szeregów rozdzielczych punktowych oraz przedziałowych). 2. Miary położenia (szereg szczegółowy, szereg punktowy, szereg przedziałowy)- wartość średnia, dominanta, mediana, kwartyl pierwszy, kwartyl trzeci, interpretacja wyznaczonych miar. 3. Miary zmienności (szereg szczegółowy, szereg punktowy, szereg przedziałowy): wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności – interpretacja wyznaczonych charakterystyk. 4. Miary asymetrii i miary spłaszczenia (współczynnik asymetrii, współczynnik skośności, kurtoza)- interpretacja wyznaczonych charakterystyk. 5. Wybrane rozkłady zmiennej losowej skokowej (w tym rozkład zero-jedynkowy, rozkład dwumianowy, rozkład Poissona. 6. Zmienna losowa ciągła: Rozkład Normalny: standaryzacja, b) Dla zmiennej losowej ciągłej o danej funkcji gęstości zmiennej. 7. Estymacja punktowa i przedziałowa. 8. Testy istotności parametryczne i nieparametryczne. 9. Współczynnik korelacji Pearsona i Spearmana. 10. Analiza regresji.
Opis wykładów1. Grupowanie materiału statystycznego. 2. Miary położenia, zmienności, asymetrii i spłaszczenia. 3. Wybrane rozkłady zmiennej losowej skokowej. Rozkład zero-jedynkowy, dwumianowy i Poissona. 4. Zmienna losowa ciągła: Standaryzacja; Dla zmiennej losowej o danej funkcji gęstości. 5. Estymacja punktowa i przedziałowa. 6. Testy istotności : parametryczne i nieparametryczne. 7. Współczynnik korelacji Pearsona i Spearmana. 8. Analiza regresji.
Cel kształcenia1.Doskonalenie praktycznej umiejętności studentów: grupowanie danych ekonomicznych, konstrukcja szeregów rozdzielczych. 2.Opanowanie umiejętności przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości statystycznej za pomocą wybranych miar położenia, zmienności,koncentracji, asymetrii. 3.Wykształcenie praktycznej umiejętności generalizacji i uszczegóławiania wiedzy z zakresu przeprowadzania kompleksowej analizy określonej populacji statystycznej. 4.Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami statystyki matematycznej. 5. Doskonalenie praktycznej umiejętności studentów analizowanie problemów zarządzania metodami statystyki matematycznej. 6. Opanowanie umiejętności wykorzystania metod statystycznych do badania prawidłowości zjawisk ekonomicznych.
Literatura podstawowa1) Sobczyk M, Statystyka, PWN, 2007 2) Rószkiewicz M., Statystyka, Efekt, 2002
Literatura uzupełniająca1) Jóźwiak J., Podgórski J, wyd. PWE, Statystyka od podstaw, 2006r., tom
Uwagi