Zarządzanie produkcją i usługami

Management of production and services

2020Z

Kod przedmiotu2263N1-ZPIU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy zarządzania, mikroekonomia
Wymagania wstępnewiedza: posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania i ekonomii; praktyczne umiejętności: analityczne umiejętności diagnozowania i interpretowania podstawowych zjawisk gospodarczych
Opis ćwiczeńRozmieszczenie przestrzenne stanowisk produkcyjnych. Projektowanie i realizacja procesów. Planowanie nowego produktu. Wybór technologii produkcji. Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Zdolność produkcyjna urządzeń o pracy ciągłej i okresowej. Koszty gospodarowania zapasami materiałowymi. Wykorzystanie metody ABC w planowaniu i kontroli zapasów materiałowych. Lokalizacja przedsiębiorstw
Opis wykładówZarządzania produkcją i usługami. Zarządzanie produktem. System produkcyjny w przedsiębiorstwie. Planowanie i sterowanie produkcją i usługami. Zarządzanie zdolnością produkcyjną. Zarządzanie zapasami. Lokalizacja przedsiębiorstwa. Aspekty humanizacyjne w zarządzaniu produkcją i usługami. Współczesne metody zarządzania produkcją i usługami. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat istoty i mechanizmów zarządzania procesami produkcyjnymi w organizacjach o różnym charakterze gospodarczym; zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami planowania, organizowania i sterowania produkcją w sferze materialnej (wyroby) i niematerialnej (usługi) z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania
Literatura podstawowa1) Brzeziński M. (red.),, Organizacja i sterowanie produkcją , Placet, 2002 2) Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, 2006 3) Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca1) Budner W., wyd. AE Poznań, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, 2004r., tom 2) Filipiak B., Panasiuk A. (red.), wyd. PWN, Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, 2008r., tom
Uwagi