Mikrobiologia - studia pierwszego stopnia - licencjat stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Mikrobiologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia - licencjackie: - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „nowej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (do wyboru z części pisemnej egzaminu maturalnego: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka). - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „starej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku mikrobiologia trwają 3 lata (6 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 2419 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów opartą na podstawach nauk przyrodniczych i technicznych. Znajomość budowy oraz wymagań środowiskowych mikro- i makroorganizmów umożliwia mu dobór technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych: klasycznych i molekularnych. Absolwent jest przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz do podjęcia pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia, służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu mikrobiologii. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji związanych z problematyką mikrobiologiczną. Potrafi pracować w zespole, jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W zakresie wiedzy:
  1. Rozumie podstawowe związki między środowiskiem a organizmami żywymi i czynnikami żywymi
  2. Rozumie zasady metodologii pracy doświadczalnej
  3. Zna i rozumie podstawowe twierdzenia matematyczne umożliwiające opis danych biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologicznych
  4. Interpretuje statystyczny opis zagadnień biologicznych
  5. Zna ogólne zagadnienia biologii, oparte na podstawach nauk ścisłych w zakresie matematyki, fizyki i chemii. Rozumie podstawowe zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie i ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych oraz rolę mikroorganizmów w kształtowaniu biosfery
  6. Rozumie molekularny opis podstawowych procesów biologicznych
  7. Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu mikrobiologii i jej powiązań interdyscyplinarnych Rozumie cywilizacyjne znaczenie mikrobiologii i jej zastosowań (mikrobiologia żywności, środowiska, medyczna, inżynieria genetyczna mikroskopia)
  8. Opisuje aspekty bioróżnorodności posługując się przykładami zwracając uwagę na cechy specyficzne
  9. Zna budowę organizmów i rozumie mechanizmy podstawowych procesów życiowych organizmów oraz ich regulacji na różnych poziomach organizacji żywej materii
  10. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz teorie w biologii ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii
  11. Zna wybrane teorie i systemy klasyfikacji organizmów w ujęciu historycznym i współczesnym
  12. Zna i rozumie czynniki regulujące procesy homeostazy na poszczególnych poziomach organizacji życia
  13. Zna podstawową terminologię dotyczącą mikrobiologii w języku polskim i angielskim
  14. Ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk biologicznych i mikrobiologicznych
  15. Opisuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze oraz ich ograniczenia i możliwości stosowania w poszczególnych naukach mikrobiologicznych
  16. Rozumie etyczne i społeczne uwarunkowania nauk mikrobiologicznych
  17. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii ważne w pracy z materiałem biologicznym Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  18. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii i mikrobiologii
  W zakresie umiejętności:
  1. Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze laboratoryjne i terenowe właściwe dla szczegółowej nauki mikrobiologicznej
  2. Analizuje poznane techniki i narzędzia badawcze pod kątem ich możliwości stosowania w badaniach mikrobiologicznych
  3. Analizuje i segreguje dane z naukowej literatury mikrobiologicznej w języku polskim
  4. Analizuje i segreguje dane z naukowej literatury mikrobiologicznej w języku angielskim
  5. Dobiera dostępne źródła informacji (biblioteczne, elektroniczne) pod kątem ich wartości naukowej
  6. Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy mikrobiologiczne pod kierunkiem opiekuna naukowego
  7. Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych mikrobiologicznych
  8. Planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje laboratoryjne i terenowe opisujące struktury i zjawiska mikrobiologiczne
  9. Wnioskuje na podstawie dyskusji danych bezpośrednich i/lub pochodzących z różnych źródeł naukowych
  10. Biegle posługuje się biologicznym językiem naukowym
  11. Przygotowuje w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane doniesienie będące opracowaniem wybranego/aktualnego zagadnienia mikrobiologicznego
  12. Przygotowuje w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowany komunikat będący opracowaniem wybranego/aktualnego zagadnienia mikrobiologicznego
  13. Weryfikuje metody uczenia się i stosuje je w praktyce
  14. Uczy się korzystając z wiedzy specjalistów (konsultacje z wykładowcami, tutorzy)
  15. Ma umiejętności językowe w zakresie biologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  W zakresie kompetencji społecznych:
  1. Rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego
  2. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  3. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  4. Wykorzystuje zdobytą wiedzę mikrobiologiczną w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych; wykazuje odpowiedzialność w pracy z materiałem biologicznym
  5. Minimalizuje zagrożenia wynikające ze stosowania technik molekularnych
  6. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  7. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
  8. Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy mikrobiologicznej
  9. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  PRAKTYKI
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po czwartym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyki na kierunku mikrobiologia jest możliwie wszechstronne zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem wybranego laboratorium badawczego lub diagnostycznego lub pokrewnych. Podczas odbywania praktyki absolwent poznaje stosowane w firmie techniki i metody, strukturę organizacyjną firmy i obowiązujące przepisy BHP, zakres działalności oraz podstawową dokumentację firmy. Musi wykazać się aktywnym uczestnictwem w pracy w stopniu i zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna i nieorganiczna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Chemia organiczna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Matematyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
25
III - Kierunkowe
Biologia komórki
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Histologia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Mikrobiologia ogólna
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
60
Mikroskopia świetlna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
18
Podstawy biobezpieczeństwa
0,5
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia analityczna
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Fizyka i biofizyka
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Anatomia funkcjonalna człowieka
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Mikrobiologia systematyczna
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
60
Podstawy botaniki
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy zoologii
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
35
Wstęp do statystyki
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Biochemia
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Elementy fizjologii roślin
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Fizjologia człowieka i zwierząt
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Genetyka
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
25
35
Mikrobiologia żywności
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
45
Mikroskopia elektronowa
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy ekologii
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Diagnostyka drobnoustrojów
7,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
60
Ekologia mikroorganizmów
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
30
Fakultet
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Immunologia z serologią
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Podstawy biotechnologii drobnoustrojów
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Biologiczne metody utrwalania żywności i pasz
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ewolucjonizm
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Fakultet
11
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
130
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
25
Seminarium licencjackie
1
ZAL-O
Seminarium
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
32,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Biobezpieczeństwo żywności
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Biodeterioracja
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Choroby prionowe
1
ZAL-O
Wykład
15
Fakultet
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
25
65
Higiena żywności
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Organizacja laboratoriów diagnostycznych
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy mikrobiologii molekularnej
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
8
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
50
Przedsiębiorczość
1
Seminarium licencjackie
1
ZAL-O
Seminarium
15
SUMA
28,0