Mikrobiologia - studia pierwszego stopnia - licencjat stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Mikrobiologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia - licencjackie: - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „nowej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (do wyboru z części pisemnej egzaminu maturalnego: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka), - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „starej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku mikrobiologia trwają 3 lata (6 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 2340 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  1. rozumie podstawowe związki między środowiskiem a organizmami żywymi i czynnikami żywymi;
  2. rozumie zasady metodologii pracy doświadczalnej;
  3. zna i rozumie podstawowe twierdzenia matematyczne umożliwiające opis danych biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologicznych;
  4. interpretuje statystyczny opis zagadnień biologicznych;
  5. zna ogólne zagadnienia biologii, oparte na podstawach nauk ścisłych w zakresie matematyki, fizyki i chemii;
  6. rozumie podstawowe zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie i ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych oraz rolę mikroorganizmów w kształtowaniu biosfery;
  7. rozumie molekularny opis podstawowych procesów biologicznych;
  8. ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu mikrobiologii i jej powiązań interdyscyplinarnych;
  9. rozumie cywilizacyjne znaczenie mikrobiologii i jej zastosowań (mikrobiologia żywności, środowiska, medyczna, inżynieria genetyczna, mikroskopia);
  10. opisuje aspekty bioróżnorodności posługując się przykładami, zwracając uwagę na cechy specyficzne;
  11. zna budowę organizmów i rozumie mechanizmy podstawowych procesów życiowych organizmów oraz ich regulacji na różnych poziomach organizacji żywej materii;
  12. zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz teorie w biologii ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii;
  13. zna wybrane teorie i systemy klasyfikacji organizmów w ujęciu historycznym i współczesnym;
  14. zna i rozumie czynniki regulujące procesy homeostazy na poszczególnych poziomach organizacji życia;
  15. zna podstawową terminologię dotyczącą mikrobiologii w języku polskim i angielskim;
  16. ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk biologicznych i mikrobiologicznych;
  17. opisuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze oraz ich ograniczenia i możliwości stosowania w poszczególnych naukach mikrobiologicznych;
  18. rozumie etyczne i społeczne uwarunkowania nauk mikrobiologicznych;
  19. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii ważne w pracy z materiałem biologicznym;
  20. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  21. zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii i mikrobiologii.
  W kategorii umiejętności Absolwent:
  1. stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze laboratoryjne i terenowe właściwe dla szczegółowej nauki mikrobiologicznej;
  2. analizuje poznane techniki i narzędzia badawcze pod kątem ich możliwości stosowania w badaniach mikrobiologicznych;
  3. analizuje i segreguje dane z naukowej literatury mikrobiologicznej w języku polskim;
  4. analizuje i segreguje dane z naukowej literatury mikrobiologicznej w języku angielskim;
  5. dobiera dostępne źródła informacji (biblioteczne, elektroniczne) pod kątem ich wartości naukowej;
  6. wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy mikrobiologiczne pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  7. stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych mikrobiologicznych;
  8. planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje laboratoryjne i terenowe opisujące struktury i zjawiska mikrobiologiczne;
  9. wnioskuje na podstawie dyskusji danych bezpośrednich i/lub pochodzących z różnych źródeł naukowych;
  10. biegle posługuje się biologicznym językiem naukowym;
  11. przygotowuje w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane doniesienie będące opracowaniem wybranego/aktualnego zagadnienia mikrobiologicznego;
  12. przygotowuje w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowany komunikat będący opracowaniem wybranego/aktualnego zagadnienia mikrobiologicznego;
  13. weryfikuje metody uczenia się i stosuje je w praktyce;
  14. uczy się korzystając z wiedzy specjalistów (konsultacje z wykładowcami);
  15. ma umiejętności językowe w zakresie biologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  1. rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego;
  2. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
  3. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
  4. wykorzystuje zdobytą wiedzę mikrobiologiczną w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
  5. wykazuje odpowiedzialność w pracy z materiałem biologicznym;
  6. minimalizuje zagrożenia wynikające ze stosowania technik molekularnych;
  7. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;
  8. jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia;
  9. wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy mikrobiologicznej;
  10. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po czwartym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyki na kierunku mikrobiologia jest możliwie wszechstronne zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem wybranego laboratorium badawczego lub diagnostycznego lub pokrewnych. Podczas odbywania praktyki absolwent poznaje stosowane w firmie techniki i metody, strukturę organizacyjną firmy i obowiązujące przepisy BHP, zakres działalności oraz podstawową dokumentację firmy. Musi wykazać się aktywnym uczestnictwem w pracy w stopniu i zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia komputerowe
6
24
II - Podstawowe
Chemia ogólna i nieorganiczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Chemia organiczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Matematyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
25
20
III - Kierunkowe
Biologia komórki
5
ZAL-O
EGZ

Ćwiczenia
Wykład
Inne zajęcia
30
30
0
Histologia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Mikrobiologia ogólna
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
60
30
Mikroskopia świetlna
1
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia
9
9
Podstawy biobezpieczeństwa
0,5
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia analityczna
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Fizyka i biofizyka
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Anatomia funkcjonalna człowieka
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Mikrobiologia systematyczna
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
60
30
Podstawy botaniki
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy zoologii
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
35
15
Wstęp do statystyki
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Biochemia
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Elementy fizjologii roślin
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
20
Fizjologia człowieka i zwierząt
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
20
Genetyka
4,5
Mikrobiologia żywności
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
20
Mikroskopia elektronowa
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy ekologii
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Diagnostyka drobnoustrojów
7,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
60
30
Ekologia mikroorganizmów
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
20
Fakultet
8
Immunologia z serologią
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy biotechnologii drobnoustrojów
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot kształcenia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
3
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Biologiczne metody utrwalania żywności i pasz
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ewolucjonizm
2
Fakultet
11
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
25
Seminarium licencjackie
1
ZAL-O
Seminarium
15
Toksykologia w mikrobiologii
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
25
10
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
32,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Biobezpieczeństwo żywności
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Biodeterioracja
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Choroby prionowe
1
ZAL-O
Wykład
15
Fakultet
6
Higiena żywności
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Mikrobiologia powietrza: Bioaerozole mikrobiologiczne
4
Organizacja laboratoriów diagnostycznych
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy mikrobiologii molekularnej
2
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
8
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
50
Przedsiębiorczość
1
Seminarium licencjackie
1
ZAL-O
Seminarium
15
SUMA
32,0