Biologia komórki

Cell Biology

2021Z

Kod przedmiotu64S1-BIOLOKOM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Inne zajęcia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy komórkowe funkcjonowania organizmów. Organizacja strukturalna komórek i ich funkcje. Skład chemiczny komórek. Ogólny schemat oraz porównanie komórek pro- i eukariotycznych. Matriks zewnątrzkomórkowa komórek bakteryjnych, roślinnych i zwierzęcych. Błony plazmatyczne - budowa i właściwości; transport przez błony. Formy sygnalizacji międzykomórkowej. Szlaki wewnątrzkomórkowe w komórkach eukariotycznych. Cytoszkielet - budowa elementów cytoszkieletu, białek towarzyszących i mechanizmów odpowiedzialnych za ruch organelli i komórek. Jądro komórkowe i procesy w nim zachodzące. Jąderko jako morfologiczny wyraz ekspresji rDNA. Powstawanie oraz transport białek do różnych przedziałów komórkowych. Transport pęcherzykowy. Degradacja substratów w komórce. Produkcja energii w komórkach eukariotycznych. Kontrola cyklu komórkowego. Starzenie się i śmierć komórki (nekroza, apoptoza, atrofia).,ĆWICZENIA:Podstawowe techniki badawcze oraz budowa komórek eukariotycznych ich właściwości i funkcje poszczególnych organelli komórkowych, w tym: obserwacja i analiza właściwości błon komórkowych i cytoszkieletu, budowy i funkcji jądra komórkowego, mitochondriów, peroksysomów, plastydów, oraz siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego, wakuol oraz matriks zewnątrzkomórkowej komórek roślinnych (ściana komórkowa) i zwierzęcej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Alberts B. i wsp., Podstawy biologii komórki, PWN, 2006, 2018 2) Kawiak J. i wsp, Podstawy cytofizjologii, PWN, 1997 3) Wojtaszek P i wsp. (red.), , Biologia komórki roślinnej. Tom 1: Struktura., PWN, 2006 4) Wojtaszek P i wsp. (red.), , Biologia komórki roślinnej. Tom 2: Funkcja, PWN, 2007 5) Kilarski W., Strukturalne podstawy biologii komórki, PWN, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy 12-20 osób