Biologiczne metody utrwalania żywności i pasz

Biological Methods of Food and Feed Stabilization

2023Z

Kod przedmiotu64S1-BUSZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, mikrobiologia ogólna, mikrobiologia żywności
Wymagania wstępnewiedza dot. fizjologii i metabolizmu drobnoustrojów
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWpływ warunków uprawy i przechowywania surowców roślinnych na ich skład chemiczny, jakość mikrobiologiczną. Mikroflora surowców pochodzenia roślinnego. Warunki samorzutnej fermentacji mlekowej. Kultury starterowe w utrwalaniu biologicznym żywności i pasz. Wpływ czynników środowiskowych na jakość mikrobiologiczną żywności i pasz utrwalonych metodami biologicznymi. Drobnoustroje powodujące wady żywności i pasz utrwalanych metodami biologicznymi.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Metody izolacji z surowców roślinnych drobnoustrojów i ich identyfikacja. Wpływ czynników fizykochemicznych na drobnoustroje występujące w fermentowanej żywności i paszach. Jakość mikrobiologiczna kiszonek warzywnych i paszowych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. roli drobnoustrojów w biologicznym utrwalaniu żywności i pasz. Rozwijanie umiejętności samokształcenia w zakresie zastosowania drobnoustrojów w produkcji żywności i pasz. Rozwijanie umiejętności weryfikacji wyników badań oraz pracy i komunikowania się w zespole. Rozwijanie umiejętności samokształcenia w zakresie analiz mikrobiologicznych żywności i pasz.
Literatura podstawowa1) Żakowska Z, Stobińska H,, Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym , Wyd. PŁ, 2000 2) Łaniewska-TrokenheimŁ(pod red.), Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności, ART Olsztyn, 2007 3) Gajewski M., Przechowalnictwo warzyw, SGGW Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca1) 1) Różni autorzy-wybór studenta, "Artykuły naukowe i popularnonaukowe"., tom
Uwagi