Chemia ogólna i nieorganiczna

General and Organic Chemistry

2021Z

Kod przedmiotu64S1-CHEMON
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza chemiczna uzyskana na etapie kształcenia gimnazjalnego i średniego
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Budowa atomów i cząsteczek. Układ okresowy pierwiastków. Pierwiastki niezbędne w życiu człowieka. Przegląd podstawowych grup pierwiastków: wodór, litowce, berylowce, borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce, pierwiastki grup pobocznych. Wiązania chemiczne a struktura związków; klasyfikacja związków nieorganicznych.Teorie kwasowo - zasadowe. Równowagi w roztworach wodnych. Procesy dysocjacji i hydrolizy. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik wodorowy pH. Rola i znaczenie pH w przyrodzie. Roztwory buforowe. Związki kompleksowe. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Wybrane reakcje chemiczne zachodzące w roztworach wodnych. Cząsteczkowy i jonowy zapis reakcji chemicznych. Analiza jakościowa wybranych kationów i anionów. Reakcje utleniania i redukcji. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów. Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym. Obliczanie i mierzenie pH roztworów słabych i mocnych kwasów oraz zasad. Roztwory buforowe, pH i pojemność buforowa. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium chemicznym.
Cel kształceniaPoznanie właściwości pierwiastków oraz budowy cząsteczek związków nieorganicznych. Zrozumienie mechanizmu procesów chemicznych. Zapoznanie ze współczesnymi zagadnieniami chemii nieorganicznej. Nabycie umiejętności: posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, wykonywania prostych analiz chemicznych oraz interpretowania ich wyników. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole w oparciu o podstawowe zasady BHP.
Literatura podstawowa1) Cox P.A., "Chemia nieorganiczna" , PWN Warszawa, 2009 2) Kędryna T., "Chemia ogólna z elementami biochemii", ZamKor, 2010 3) Smoczyński L., Wardzyńska R. , "Zarys chemii ogólnej i analitycznej", UWM Olsztyn, 2013 4) Wiśniewski W., Majkowska H., "Chemia ogólna i nieorganiczna", UWM Olsztyn, 2000
Literatura uzupełniająca1) Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, t. I i II, PWN Warszawa, 2012 2) Pauling P., Chemia, t. I i II, PWN Warszawa, 1997 3) Minczewski J., Marczenko Z. , Chemia analityczna, t. I i II, PWN Warszawa, 2012
Uwagi