Genetyka

Genetics

2022Z

Kod przedmiotu64S1-GENE
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Charon K., Świtoński M., Genetyka zwierząt , t. , wyd. PWN, Warszawa, 2013, s. 2) Węgleński P. (red.), Genetyka molekularna., t. , wyd. PWN, Warszawa., 2006, s. 3) Brown T.A., Genomy, wyd. PWN, Warszawa., 2012 4) Gajewski W., Genetyka ogólna i molekularna, t. , wyd. PWN, 1983, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi