Mikrobiologia ogólna

General Microbiology

2021Z

Kod przedmiotu64S1-MIKROG
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebez uwag
Wymagania wstępnebez uwag
Opis ćwiczeń
Opis wykładówikrobiologia jako nauka; metodyka badań mikrobiologicznych; komórka bakteryjna i jej budowa; fizjologia organizmów prokariotycznych; metabolizm bakterii i archeonów, podstawowe procesy przemian energetycznych; wpływ czynników środowiska na drobnoustroje, zmienność i dziedziczenie u bakterii, mutacje i ich rola w zmienności; współczesna poglądy na pochodzenie i naturę grzybów; komórka grzybowa; wzrost, rozwój i rozmnażanie grzybów; chemizm, odżywianie, pierwotna i wtórna przemiana materii – metabolity wtórne; historia wirusologii i ogólna klasyfikacja wirusów; struktura cząsteczek wirusowych: budowa cząsteczek wirusowych o strukturze heliakalnej, ikosaedralnej oraz złożonej; ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Przepisy BHP i organizacja pracy, wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego; mikroskop i mikroskopowanie; sporządzanie preparatów mikrobiologicznych; hodowle mikrobiologiczne; sterylizacja i dezynfekcja; oznaczanie właściwości biochemicznych bakterii; różnicowanie bakterii i grzybów na podstawie cech fizjologicznych i biochemicznych; zastosowanie technik serologicznych i molekularnych w wykrywaniu i identyfikacji bakterii. Zróżnicowanie morfologiczne komórek i plech grzybów – struktury wegetatywne i generatywne organizmów grzybopodobnych, grzybów właściwych i zlichenizowanych; typy owocowania, owocniki i formy przetrwalnikowe; grupy troficzne grzybów: saprotrofy – mikoryza, pasożyty i komensale; obserwacja wzrostu i rozwoju grzybni w hodowli in vitro; organizacji i wymogi laboratorium diagnostyki wirusologicznej; pobieranie i przechowywanie materiałów do badań wirusologicznych;
Cel kształceniaStudent ma uzyskać pogłębioną wiedzę w zakresie budowy i fizjologii organizmów prokariotycznych, wirusów i grzybów. Poznanie roli drobnoustrojów w kształtowaniu biosfery i ich znaczenia dla człowieka oraz nabyć niezbędne umiejętności związane z pracą w laboratorium mikrobiologicznym.
Literatura podstawowa1) Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii, PWN, 2007 2) Shlegel B., Mikrobiologia ogólna, PWN, 2002 3) Müller E., Loeffler W., Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy, PZWRiL, 1987
Literatura uzupełniająca
Uwagi