Mikrobiologia systematyczna

Systematic Microbiology

2021L

Kod przedmiotu64S1-MIKRSYS
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia ogólna
Wymagania wstępnepodstawowe wiadomości z mikrobiologii ogólnej
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1.Historia badań taksonomicznych organizmów prokariotycznych; molekularna ewolucja drobnoustrojów, systemy klasyfikacji bakterii: systemy fenologiczne, molekularne i polifazowe, kryteria klasyfikacji bakterii i archeonów, struktura współczesnej systematyki bakterii i archeonów; podstawy systematyki wirusów. 2.Klasyczne i współczesna poglądy na taksonomię grzybów. Kryteria podziału grzybów na królestwa i gromady/ typy. Monofiletyzm i polifiletyzm. Charakterystyka taksonomiczna i filogenetyczna podstawowych taksonów grzybów. Pochodzenie i tendencje ewolucyjne w taksonach o znaczeniu w filogenezie. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:1.Procedury identyfikacji drobnoustrojów: techniki mikroskopowe, preparatyka natywna i fluorescencyjna, testy biochemiczne i fizjologiczne, analizy molekularne, analiza składu kwasów tłuszczowych. 2.Stanowisko systematyczne oraz charakterystyka morfologiczna i biologiczna (cykle rozwojowe) wybranych przedstawicieli organizmów grzybopodobnych (Pseudomycota), grzybów właściwych (Eumycota) i zlichenizowanych (Fungi lichenisati). Micromycetes i macromycetes. Grzyby jadalne i trujące – mykotoksyny i zatrucia.
Cel kształceniaPoznanie różnorodności gatunkowej bakterii, wirusów i grzybów oraz ich biologii i filogenezy
Literatura podstawowa1) Szewczyk E., "Diagnostyka bakteriologiczna",, PWN, 2005 2) Kunicki-Goldfinger W.J.H., "Życie bakterii", 3) Piekarowicz A., 2004r., "Podstawy wirusologii molekularnej", wyd. PWN, 4) Łuszczyński J., 2002r., "Przewodnik do ćwiczeń z mikologii.", wyd. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce. , 5) Szweykowska A., Szweykowski J. , 1993r., "Bot, PWN, 2007
Literatura uzupełniająca1) 1) Specjalistyczne klucze do oznaczania , "poszczególnych taksonów grzybów"., tom
Uwagizajęcia w grupach 12-osobowych