Organizacja laboratoriów diagnostycznych

Organization Diagnostic Laboratories

2023L

Kod przedmiotu64S1-OLD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówNaukowy i praktyczny cel diagnostyki. Diagnostyka ogólna, szczegółowa i różnicowa. Rodzaje laboratoriów diagnostycznych – profilem i spektrum badań. Podstawowe akty prawne określające wymagania dotyczące tworzenia i funkcjonowania laboratoriów diagnostycznych. Wyposażenie laboratorium w zależności od profilu jednostki i zakresu prowadzonych analiz. Zasady organizacji pracy w laboratorium diagnostycznym z uwzględnieniem specyfiki działów. Procedury i metody badawcze – standaryzacja metod. Postępowanie z próbkami materiałów: od pobrania do utylizacji materiałów zakaźnych. Zlecenia, zalecenia i rekomendacje dotyczące wykonanych badań kontrola jakości badań. Współpraca laboratoriów diagnostycznych z placówkami naukowymi i jej znaczenie. Zawód diagnosty laboratoryjnego – etyka zawodu, kompetencje.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Huk-Augustynowicz A., Widarska A. , 2004r., "Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych.", wyd. Ośrodek Informacji Naukowej, OINpharma, Warszawa., 2) Dz.U.06.213. 1568 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. , "w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.", 3) Dz.U. 07.162.1153 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. , "w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.", 4) Dz. U. 08.234.1570 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r., "o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.", 5) Czasopismo „Diagnosta Laboratoryjny”. , "Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Warszawa", 6) Dziennik Ustaw Nr22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r., "zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.", ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi.