Podstawy mikrobiologii molekularnej

Fundamentals of Molecular Microbiology

2023L

Kod przedmiotu64S1-PMIMOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baj J., Markiewicz Z.,, Biologia molekularna bakterii , PWN, W-wa., , 2006 2) Krawczyk B., Kur J.,, Diagnostyka molekularna w mikrobiologii, Wyd. PG, Gdańsk, 2008 3) Turner P. C, i. wsp,, Biologia molekularna. Krótkie wykłady, PWN, W-wa, , 2004 4) Singleton P.,, Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie., PWN, W-wa.., 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi