Podstawy zoologii

Basics of Zoology

2021L

Kod przedmiotu64S1-PZOOL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZoologia jako nauka. Podział zwierząt według konstrukcji ciała; jednokomórkowce Protozoa i wielokomórkowce Metazoa, zwierzęta dwuwarstwowe Diblastica i trójwarstwowe Triblastica; korzyści wynikające z pojawienia się mezodermy. Zwierzęta pierwogębe Protostomia, wtórogębe Deuterostomia. Pierwotna i wtórna jama ciała; funkcje, korzyści i ograniczenia; podział zwierząt. Symetria ciała zwierząt. Zwierzęta bezkręgowe Invertebrata: powłoki ciała, układ podporowy (szkielet zewnętrzny i wewnętrzny), układ mięśniowy, poruszanie się (przykłady adaptacji do określonych warunków środowiska), układ nerwowy i funkcjonowanie wybranych narządów zmysłów, układ pokarmowy i odżywianie się, układ oddechowy (oddychanie w środowisku lądowym i wodnym), transport wewnętrzny (budowa, funkcje układu krwionośnego otwartego i zamkniętego), osmoregulacja i wydalanie u zwierząt lądowych i wodnych, układ rozrodczy zwierząt, przemiana pokoleń. Zwierzęta kręgowe Vertebrata: powłoki ciała, układ podporowy (szkielet zewnętrzny i wewnętrzny), układ mięśniowy, poruszanie się (przykłady adaptacji do określonych warunków środowiska), układ nerwowy (detekcja zmian środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, integracja, funkcjonowanie wybranych narządów zmysłów), układ pokarmowy i odżywianie się, układ oddechowy (adaptacje do oddychania w różnych warunkach środowiska), ewolucja układu krwionośnego, osmoregulacja i wydalanie u kręgowców lądowych i wodnych, owodniowce, bezowodniowce, układ rozrodczy, rozmnażanie się kręgowców. Tradycyjne i molekularne przykłady klasyfikacji zwierząt. Różnorodność gatunkowa zwierząt.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Protozoa - pierwotniaki, budowa funkcjonalna jednokomórkowych protistów - orzęski Ciliata. Metazoa - wielokomórkowce, zwierzęta beztkankowe - gąbki. Eumetazoa - wielokomórkowce właściwe, zwierzęta dwuwarstwowe - parzydełkowce. Zwierzęta trójwarstwowe Triblastica; acelomatyczne - zwierzęta nie posiadające wtórnej jamy ciała (płazińce), pseudocelomatyczne (nicienie), celomatyczne (pierścienice). Porównanie zwierząt o pierwotnej i wtórnej jamy ciała. Zwierzęta eucelomatyczne - wtórnojamowce właściwe (stawonogi). Plan budowy funkcjonalnej stawonogów na przykładzie skorupiaków, szczękoczułkowców, owadów i wijów. Budowa morfologiczna i anatomiczna mięczaków - ślimaki i małże. Plan budowy strunowca na przykładzie lancetnika (strunogłowe). Bezszczękowce jako najprymitywniejsze kręgowce. Porównanie gromad ryb promieniopłetwych Actinopterygii i chrzęstnoszkieletowych Chondrichthyes. Budowa funkcjonalna płazów Amphibia, gadów Reptilia, ptaków Aves i ssaków Mammalia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jura Cz., Bezkręgowce, t. , Naukowe PWN, Warszawa, 1996, s. 2) Błaszak Cz., Zoologia bezkręgowce, t. 1,3, Naukowe PWN, Warszawa, 2009, 2015, s. cz. 1 3) Grabda E., Zoologia bezkręgowców, t. 1, 2, Naukowe PWN, Warszawa, 1989, s. 4) Szarski H., Historia zwierząt kręgowych, t. , Naukowe PWN, Warszawa, 1998, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi