Toksykologia w mikrobiologii

Toxicology in microbiology

2023Z

Kod przedmiotu64S1-TOWMI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, chemia organiczna, biochemia, mikrobiologia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWybrane metody wyodrębniania trucizn z matryc prostych i złożonych oraz ich identyfikacja. Metale ciężkie (Pb, Cd, As, Hg) w materiale biologicznym, toksyczność. Trwałe związki organiczne (TZO) w żywności, wielkość ekspozycji (szacowanie pobrania) i ich wpływ na reakcje enzymatyczne, receptor AhR i syntezę białek w komórkach wątroby. Zastosowanie współczynników toksyczności w określeniu sumarycznej toksyczności złożonych mieszanin. Trucizny pochodzenia roślinnego, charakterystyka głównych grup, narażenie, toksyczność. Izolacja i oznaczanie wtórnych metabolitów roślinnych w żywności. Toksyczność wybranych grup metabolitów wtórnych wytwarzanych przez mikroorganizmy.
Opis wykładówHistoria toksykologii. Zadania toksykologii współczesnej, podstawowe pojęcia. Charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych wybranych trucizn (metali ciężkich, związków nieorganicznych, trwałych związków organicznych, wtórnych metabolitów). Toksyny pochodzenia bakteryjnego; podział, toksyczność, zagrożenie dla człowieka. Mikotoksyny: podział toksyczność. Trucizny w organizmie: drogi pobrania, dystrybucja, kumulacja i wydalanie. Metabolizm trucizn, biotransformacja: reakcje oraz enzymy I i II fazy. Biomarkery: ekspozycji (biomarkery dawki wewnętrznej oraz biomarkery dawki biologicznie skutecznej), efektów działania oraz podatności organizmu. Toksykometria. Metodologia badań toksyczności ostrej i przewlekłej.
Cel kształceniaPrzedstawienie roli i zadań współczesnej toksykologii. Objaśnienie skutków toksycznego działania trucizn na różnym poziomie organizacji biologicznej, losów w środowisku. Omówienie metod badawczych stosowanych w toksykometrii. Omówienie głównych grup związków o działaniu toksycznym, głównych dróg pobrania, całkowitej ekspozycji. Przedstawienie intoksykacji i toksykoinfekcji jako czynników zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Rozwinięcie umiejętności analizy opinii naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz korzystania z międzynarodowych baz danych.
Literatura podstawowa1) Seńczuk W., Toksykologia współczesna, t. I, PZWL, 2006, s. 992 2) Piotrowski J.K., Podstawy toksykologii., t. I, WNT Warszawa, 2008, s. 494 3) Panel on Contaminants in the Food Chain, The EFSA Journal. Opinie naukowe EFSA. , t. I, EFSA, 2010-2020, s. 1-100 4) Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z, Mikrobiologia techniczna, t. II, PWN Warszawa, 2008, s. 233-470
Literatura uzupełniająca1) Wybór studenta, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, PTF, 2010-2020, s. 1-15
Uwagizajęcia realizowane w grupach do 20 osób