Mikrobiologia - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Mikrobiologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji to ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Mikrobiologia musi posiadać wiedzę nt. struktur i funkcjonowania układów biologicznych na różnych poziomach organizacji, podstawowych metod badawczych oraz procedur stosowanych w obszarze nauk przyrodniczych. Musi posiadać umiejętność wyjaśnia podstawowych koncepcji nauk przyrodniczych, dotyczących rozwoju zrównoważonego, być zdeterminowanym na pogłębianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, orientować się w uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych rynku pracy, umieć korzystać z różnych źródeł informacji, znać język angielski na poziomie pozwalającym studiować piśmiennictwo oraz przygotowywać i wygłaszać teksty z zakresu nauk przyrodniczych oraz rozumieć potrzebę podejmowania działań na rzecz zrównoważonego funkcjonowania środowiska.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Mikrobiologia trwają 2 lata (4 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 1327 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  1. rozumie złożone związki między środowiskiem a organizmami żywymi i czynnikami żywymi;
  2. rozumie i konsekwentnie stosuje zasady metodologii pracy doświadczalnej;
  3. interpretuje statystyczny opis złożonych zagadnień mikrobiologicznych;
  4. zna ograniczenia stosowania narzędzi statystycznych do opisu złożonych zagadnień biologicznych;
  5. zna szczegółowe zagadnienia z wybranych działów mikrobiologii, oparte na pogłębionej wiedzy z biofizyki lub biochemii, bioinformatyki, geochemii, biogeografii, biogeochemii i geofizyki;
  6. rozumie złożone zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie i ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych i cząstek żywych;
  7. rozumie molekularny opis złożonych procesów mikrobiologicznych;
  8. ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów z zakresu mikrobiologii i jej powiązań interdyscyplinarnych;
  9. rozumie aktualne i przyszłościowe znaczenie mikrobiologii i jej zastosowań (mikrobiologia żywności, środowiska, medyczna, inżynieria genetyczna, mikroskopia);
  10. rozumie uwarunkowania bioróżnorodności;
  11. rozumie złożone mechanizmy procesów życiowych organizmów oraz zna nowe koncepcje tłumaczenia ich regulacji;
  12. zna i rozumie teorie aktualnie dyskutowane w wybranych dyscyplinach mikrobiologicznych;
  13. zna i rozumie złożone uwarunkowania regulacji procesów homeostazy na poszczególnych poziomach organizacji życia;
  14. ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk procesów mikrobiologicznych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych;
  15. ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w wybranych działach mikrobiologii;
  16. ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie mikrobiologii;
  17. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  18. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej;
  19. zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu mikrobiologii.
  W kategorii umiejętności Absolwent:
  1. stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze laboratoryjne i terenowe właściwe dla szczegółowej nauki mikrobiologicznej;
  2. znając możliwości i ograniczenia dobiera odpowiednie metody do zakładanych efektów badań mikrobiologicznych;
  3. krytycznie analizuje i segreguje dane z naukowej literatury mikrobiologicznej w języku polskim;
  4. krytycznie analizuje i segreguje dane z naukowej literatury biologicznej w języku angielskim;
  5. weryfikuje dostępne źródła informacji i dokonuje selekcji informacji ze źródeł naukowych;
  6. planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy mikrobiologiczne pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  7. stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych mikrobiologicznych;
  8. zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski;
  9. wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł;
  10. wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej;
  11. wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych;
  12. posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu mikrobiologii;
  13. poznaje i analizuje potrzeby rynku pracy dla mikrobiologa;
  14. posługuje się terminologią biologiczną, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  1. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
  2. potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role;
  3. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
  4. wykorzystuje zdobytą wiedzę mikrobiologiczną w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
  5. wykazuje odpowiedzialność w pracy z materiałem biologicznym;
  6. minimalizuje zagrożenia wynikające ze stosowania technik molekularnych;
  7. rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi dla mikrobiologii w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy;
  8. wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych mikrobiologicznych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy;
  9. systematycznie aktualizuje wiedzę mikrobiologiczną i zna jej praktyczne zastosowania;
  10. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek, po pierwszym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyk jest uzyskanie pogłębionej wiedzy praktycznej oraz nabycie umiejętności w zakresie metodyki badań realizowanych w terenie i laboratoriach. Podczas praktyki student poznaje zasady metodologii pracy doświadczalnej i poszerza wiedzę z zakresu najważniejszych problemów mikrobiologii, korzysta z wiedzy specjalistów, nabiera biegłości w posługiwaniu się mikrobiologicznym językiem naukowym. Uczy się jak zaplanować swoją karierę zawodową lub naukową. W programie praktyki przewidziano aktywny współudział studenta w prowadzeniu, co najmniej pięciu godzin dydaktycznych ze studentami pierwszego stopnia studiów w ramach zajęć dydaktycznych realizowanych przez promotora pracy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
III - Kierunkowe
Biochemia środowiskowa
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Biogeografia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Diagnostyka w mikrobiologii żywności
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Fakultet
7,5
Immunologia kliniczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Informatyka w mikrobiologii
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Metodologia nauk przyrodniczych
2
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
12
10
Practicum mikrobiologiczne
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Biobezpieczeństwo odpadów
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Bioetyka i etyczne aspekty biotechnologii
1
ZAL-O
Wykład
15
Fakultet
8
Metagenomika mikrobiocenoz naturalnych i ontocenoz człowieka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
10
Mikrobiologia kliniczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Molekularne podstawy bioróżnorodności
1
ZAL-O
Wykład
15
Nanobiotechnologia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
10
Podstawy inżynierii genetycznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
3
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
25
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium
25
Statystyka w biologii
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
25
5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Biotechnologia w ochronie środowiska dla mikrobiologów
3
ZAL-OCENA
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Epidemiologia i higiena chorób zakaźnych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
20
Fakultet
11
Mykologia medyczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
5
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Projekt badawczo-rozwojowy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Zakażenia szpitalne
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Drobnoustroje w biotechnologicznym unieszkodliwianiu odpadów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Mikrobiologia prognostyczna
3
Mikrogrzyby wód zanieczyszczonych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
5
20
Nowe epidemie XXI wieku
1
ZAL-O
Wykład
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
80
Przedsiębiorczość
1
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Zarządzanie laboratorium mikrobiologicznym
1
ZAL-O
Wykład
10
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0