Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządu lokalnego, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Zdobył kompetencje niezbędne do skutecznej działalności w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor) oraz regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach edukacyjnych parków krajobrazowych i instytucjach ochrony przyrody, a także prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Filozofia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy przedsiębiorczości
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Psychologia społeczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Biologia ogólna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia sztuki 1
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Polityka kulturalna
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Archeologia ziem pruskich
2
ZAL-O
Wykład
30
PRZEDMIOTY DO WYBORU - PRZYRODNICZE
2
ZAL-O
Wykład
30
PRZEDMIOTY DO WYBORU - PRZYRODNICZE
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Elementy współczesnych teorii humanistycznych
3
EGZ
Wykład
30
Filozofia kultury
1
ZAL-O
Wykład
15
Grzyby w teorii i praktyce
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Historia sztuki 2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Humanistyczne podstawy ochrony przyrody
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Ekonomika innowacyjności
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etyka życia gospodarczego
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historia państwa i społeczeństwa na ziemiach pruskich (do 1945)
2
ZAL-O
Wykład
30
PRZEDMIOTY DO WYBORU - HUMANISTYCZNE
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Fauna Polski
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Flora i roślinność Polski
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Podstawy estetyki
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Animacja społeczności lokalnych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia Warmii i Mazur po 1945 roku
2
ZAL-O
Wykład
15
Kulturotwórcza rola mitu
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru - humanistyczne
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru- przyrodnicze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Społeczno-kulturowe determinanty rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
32,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Antropologia kultury współczesnej Europy
1
ZAL-O
Wykład
15
Antropologia lasu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dziedzictwo kulturowe regionu (zajęcia terenowe) 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Dziedzictwo przyrodnicze Polski północno-wschodniej (zajęcia terenowe) 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ekologia i ochrona środowiska 1
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
KULTURA FILOZOFICZNA PRUS WSCHODNICH
1
ZAL-O
Wykład
15
Literatura Warmii i Mazur
1
ZAL-O
Wykład
15
OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
1
ZAL-O
Wykład
15
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmioty do wyboru - humanistyczne
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru - przyrodnicze
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru - przyrodnicze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Regionalne instytucje kultury
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Socjologia regionu i społeczności lokalnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawne i kryminologiczne aspekty ochrony dóbr kulturowych i przyrodniczych
1
ZAL-O
Wykład
15
Zjawiska społeczno-religijne w Europie
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
ANTROPOLOGIA LASU
2
Człowiek w skali mikro i makro
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
EKOFILOZOFIA
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
KONWERSATORIUM JĘZYKOWE Z ZAKRESU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Odnawialne źródła energii
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmioty do wyboru - humanistyczne
0
Przedmioty do wyboru - przyrodnicze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
REGIONALNE ZASOBY ARCHIWALNE I BIBLIOTECZNE (ZAJĘCIA TERENOWE)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Rośliny lecznicze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SEMINARIUM LICENCJACKIE I PRACA DYPLOMOWA
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SEMIOTYKA PRZESTRZENI
2
ZAL-O
Wykład
30
SPOŁECZNOŚCI ETNICZNE, NARODOWE I RELIGIJNE NA WARMII I MAZURACH
1
ZAL-O
Wykład
15
UWARUNKOWANIA ZDROWIA CZŁOWIEKA
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Warsztat koordynatora projektu regionalnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
34,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
ANTROPOLOGIA PRZESTRZENI KULTUROWO-PRZYRODNICZEJ
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Człowiek w skali mikro i makro
4
DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU (ZAJĘCIA TERENOWE) 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ (ZAJĘCIA TERENOWE) 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ekorozwój Warmii i Mazur
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przedmioty do wyboru - humanistyczne
0
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru - przyrodnicze
2
ZAL-O
Wykład
30
SEMINARIUM LICENCJACKIE I PRACA DYPLOMOWA
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty koordynatora projektu międzynarodowego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
VI - Praktyka
PRAKTYKA ZAWODOWA
6
ZAL-O
Ćwiczenia
160
SUMA
32,0