Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (język polski, język obcy nowożytny, biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie) lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (historia lub wiedza o społeczeństwie, lub filozofia, lub język łaciński, geografia lub matematyka, lub biologia, język polski lub język obcy nowożytny).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 675 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych i przyrodniczych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent dysponuje szeroką wiedzą interdyscyplinarną, zdobył także umiejętności praktyczne pozwalające, bezpośrednio po ukończeniu studiów, na podjęcie pracy zawodowej, reagując na aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy. Rozumie współczesne zjawiska stanowiące konsekwencje antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego i współczesne trendy kulturowe. Zna historię regionu i Europy oraz kulturowe i gospodarcze podstawy integracji i polityki kulturalnej UE, szczególnie dotyczące wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zna zakres i formy działalności instytucji międzynarodowych i regionalnych zajmujących się ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące tego obszaru. Rozumie wzajemne uwarunkowania kultury i przyrody, wpływu człowieka na przyrodę i przyrody na człowieka, także w aspekcie funkcjonowania gospodarki. Rozumie podstawowe zasady ekorozwoju. Jest zaznajomiony z podstawami ekologii, ekologii głębokiej i bioetyki. Zna podstawy teorii ewolucji, ekologii miasta, ekologii człowieka oraz podstawowe formy czynnej i biernej ochrony przyrody. Ma wiedzę z zakresu ochrony zdrowia człowieka oraz biologii, genetyki i fizjologii organizmów żywych, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Rozumie pojęcia i zjawiska wiążące się z produkcją energii odnawialnej oraz biologicznymi podstawami produkcji żywności.
  Rozumie mechanizmy współczesnej polityki i reprezentacji w zasadniczych przestrzeniach związanych z kształtowaniem wspólnot europejskich. W ich ramach potrafi projektować i realizować działania na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie. Potrafi praktycznie oceniać i wykorzystywać mechanizmy budowy kulturowej relacji człowiek-materialność (środowisko przyrodnicze). Rozumie, i potrafi w praktyce wykorzystać, kulturoznawczą koncepcję komunikacji społecznej (w tym medialnej) w odtwarzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dostrzega i umie definiować kulturowe mechanizmy generowania przestrzeni kulturowej (w wymiarze przestrzeni antropogenicznej – współczesne i historyczne elementy miast, wsi i infrastruktury – oraz przestrzeni przyrodniczej). Rozumie procesy kulturowe zachodzące we współczesnych społecznościach regionalnych. Potrafi aplikować swoją wiedzę w ramach przygotowywanych projektów instytucjonalnych i działań społecznie aktywizujących, podejmowanych w zakresie polityki kulturowej, polityki kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jest zorientowany w źródłach finansowania projektów regionalnych, w tym ze źródeł UE. Zna metody pracy specjalisty (fundraiser) do spraw pozyskiwania środków finansowych, metodologię pisania aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. Czynnie posługuje się obcym językiem nowożytnym, na poziomie B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych. Zna podstawy psychologii społecznej i przedsiębiorczości, potrafi animować działania kulturalne. Jest kreatywny. Potrafi posługiwać się różnymi metodami myślenia i działania, analizy i oceny postępowania, podejmowania decyzji, a także oceny ich konsekwencji. Wykazuje zdolność do uczenia się przez całe życie, odpowiedzialność za własny rozwój oraz charakteryzuje się otwartą postawą wobec świata. Potrafi pracować w zespole (także zespole międzynarodowym i wielokulturowym).
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w obrębie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię, ze szczególnym uwzględnieniem antropologicznych, kulturoznawczych i biologicznych kategorii związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz jego ochroną
  - Rozumie zjawiska i procesy związane z funkcjonowaniem organizmów żywych
  - Zna i rozumie wzajemne relacje i uwarunkowania pomiędzy naukami humanistycznymi i przyrodniczymi oraz wzajemne uwarunkowania zjawisk kulturowych i przyrodniczych
  - W interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc znaczenie eksperymentu
  - Ma podstawową wiedzą dotyczącą różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym oraz zna relacje uwarunkowania bioróżnorodności i kultury
  - Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, turystycznych) zajmujących się gospodarowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju
  - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dyscyplin zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ich ochroną
  - Ma podstawową wiedzę o historycznym procesie formownia się struktur kulturowych i instytucji społecznych w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  - Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako jednostce biologicznej i kulturowej, w perspektywie historycznej
  - Rozumie podstawy ekologicznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
  - Zna metody pozyskiwania danych, analiz i interpretacji zjawisk kulturowych i przyrodniczych właściwych dla problematyki związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
  - Rozumie złożoność natury i kulturotwórczą rolę języka w kształtowaniu historycznej tożsamości społeczeństw i ich świadomości przyrodniczej
  - Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Rozumie znaczenie codziennej aktywności fizycznej
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz etykiety. Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  - Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  - Ma podstawową wiedzę o regionalnych i europejskich instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym w regionie i Europie
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych
  - Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie humanistycznych i przyrodniczych dyscyplin naukowych w obszarze właściwym dla problematyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
  - Rozumie literaturę z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych właściwych dla studiowanego kierunku, czyta ze zrozumieniem przyrodnicze teksty naukowe w języku angielskim
  - Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu humanistyki i przyrodoznawstwa pod kierunkiem opiekuna naukowego; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze we wskazanym zakresie, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  - Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
  - Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, merytorycznego argumentowania (z wykorzystaniem poglądów innych autorów) oraz poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  - Poprawnie posługuje się poznaną terminologią z zakresu wiedzy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym oraz ich ochronie
  - Rozpoznaje różne rodzaje wytworów kultury i przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, uwzględniając ich wpływ oraz relacje ze środowiskiem przyrodniczym
  - Posługuje się językiem naukowym w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z wybranej dziedziny i dyscypliny właściwej dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w języku polskim i obcym
  - Przygotowuje wystąpienia ustne i pisemne na tematy dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ich ochrony. Wygłasza własne poglądy w kwestiach społecznych i światopoglądowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł
  - Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - Student ma umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ma świadomość konieczności samokształcenia
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
  - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  - Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
  - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu związanego z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz ich ochroną
  - Rozumie etyczne następstwa wynikające z wymogu rzetelnego przekazywania wiedzy i uczciwości w nauce
  - Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ma świadomość jej praktycznego zastosowania
  - Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wykazuje postawę zaangażowania w sprawy społeczne i działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, kraju i Europy
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, propaguje treści związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
  - Korzysta z zasobów Internetu w sposób świadomy, krytyczny (ocena jakości informacji) i refleksyjny
  - Student potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  PRAKTYKA
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Podczas trwania praktyki student wykazuje się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student poznaje specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka.
  Cele praktyki:
  - nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  - zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie: specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku,
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  Praktyki mogą się odbywać w:
  - instytucjach opartych na wolontariacie,
  - instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych,
  - wydawnictwach i środkach społecznego przekazu,
  - organizacjach pożytku publicznego i organizacjach pozarządowych,
  - instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi,
  - instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
  - instytucjach opartych na wolontariacie, zajmujących się problemami społecznymi, przyrodniczymi.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządu lokalnego, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Zdobył kompetencje niezbędne do skutecznej działalności w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor) oraz regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach edukacyjnych parków krajobrazowych i instytucjach ochrony przyrody, a także prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Filozofia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy przedsiębiorczości
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Psychologia społeczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Biologia ogólna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia sztuki 1
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Polityka kulturalna
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Archeologia ziem pruskich
2
ZAL-O
Wykład
30
PRZEDMIOTY DO WYBORU - PRZYRODNICZE
2
ZAL-O
Wykład
30
PRZEDMIOTY DO WYBORU - PRZYRODNICZE
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Elementy współczesnych teorii humanistycznych
3
EGZ
Wykład
30
Filozofia kultury
1
ZAL-O
Wykład
15
Grzyby w teorii i praktyce
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Historia sztuki 2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Humanistyczne podstawy ochrony przyrody
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Ekonomika innowacyjności
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etyka życia gospodarczego
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historia państwa i społeczeństwa na ziemiach pruskich (do 1945)
2
ZAL-O
Wykład
30
PRZEDMIOTY DO WYBORU - HUMANISTYCZNE
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Fauna Polski
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Flora i roślinność Polski
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Podstawy estetyki
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Animacja społeczności lokalnych
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia Warmii i Mazur po 1945 roku
2
ZAL-O
Wykład
15
Kulturotwórcza rola mitu
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru - humanistyczne
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru- przyrodnicze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Społeczno-kulturowe determinanty rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
32,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Antropologia kultury współczesnej Europy
1
ZAL-O
Wykład
15
Antropologia lasu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Dziedzictwo kulturowe regionu (zajęcia terenowe) 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Dziedzictwo przyrodnicze Polski północno-wschodniej (zajęcia terenowe) 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ekologia i ochrona środowiska 1
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
KULTURA FILOZOFICZNA PRUS WSCHODNICH
1
ZAL-O
Wykład
15
Literatura Warmii i Mazur
1
ZAL-O
Wykład
15
OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
1
ZAL-O
Wykład
15
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmioty do wyboru - humanistyczne
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru - przyrodnicze
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru - przyrodnicze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Regionalne instytucje kultury
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Socjologia regionu i społeczności lokalnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawne i kryminologiczne aspekty ochrony dóbr kulturowych i przyrodniczych
1
ZAL-O
Wykład
15
Zjawiska społeczno-religijne w Europie
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
ANTROPOLOGIA LASU
2
Człowiek w skali mikro i makro
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
EKOFILOZOFIA
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
KONWERSATORIUM JĘZYKOWE Z ZAKRESU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Odnawialne źródła energii
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmioty do wyboru - humanistyczne
0
Przedmioty do wyboru - przyrodnicze
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
REGIONALNE ZASOBY ARCHIWALNE I BIBLIOTECZNE (ZAJĘCIA TERENOWE)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Rośliny lecznicze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SEMINARIUM LICENCJACKIE I PRACA DYPLOMOWA
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SEMIOTYKA PRZESTRZENI
2
ZAL-O
Wykład
30
SPOŁECZNOŚCI ETNICZNE, NARODOWE I RELIGIJNE NA WARMII I MAZURACH
1
ZAL-O
Wykład
15
UWARUNKOWANIA ZDROWIA CZŁOWIEKA
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Warsztat koordynatora projektu regionalnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
34,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
ANTROPOLOGIA PRZESTRZENI KULTUROWO-PRZYRODNICZEJ
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Człowiek w skali mikro i makro
4
DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU (ZAJĘCIA TERENOWE) 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ (ZAJĘCIA TERENOWE) 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ekorozwój Warmii i Mazur
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przedmioty do wyboru - humanistyczne
0
ZAL-O
Wykład
30
Przedmioty do wyboru - przyrodnicze
2
ZAL-O
Wykład
30
SEMINARIUM LICENCJACKIE I PRACA DYPLOMOWA
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty koordynatora projektu międzynarodowego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
VI - Praktyka
PRAKTYKA ZAWODOWA
6
ZAL-O
Ćwiczenia
160
SUMA
32,0