Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze-studia drugiego stopnia-magisterskie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 869 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym (zarówno z obszaru humanistyki, jak i przyrodoznawstwa), zorientowanym na wiedzę i upraktycznione umiejętności adekwatne do potrzeb rynku pracy, pozwalające na podjęcie zajęć zawodowych związanych z szeroko pojętą dziedziną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przede wszystkim z rozpoznaniem, ewaluacją, ochroną oraz promocją dóbr kultury i wartości przyrodniczych. Zna podstawy prawne dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego oraz uwarunkowania relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, także w aspekcie ewolucji systemu ekonomicznego, w kierunku gospodarki efektywności energetycznej i bezodpadowej. Ma ukształtowane postawy twórcze, rozwinięte umiejętności komunikacyjne, samokształcenia, pracy zespołowej i zdalnej z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz jest otwarty na zmiany i innowacje. Nabył nawyki ustawicznego dokształcania się i doskonalenia zawodowego oraz ukształtował odpowiednią postawę moralną, odnoszącą się zarówno do zdobywania wiedzy i umiejętności, jak i realizacji projektów zawodowych. Posiada kompetencje językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu komunikowania się w języku specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w obrębie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, którą rozwija i twórczo wykorzystuje w działalności profesjonalnej,
  - Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię, ze szczególnym uwzględnieniem antropologicznych, kulturoznawczych i biologicznych kategorii związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz jego ochroną,
  - Rozumie złożone zjawiska i procesy związane z funkcjonowaniem organizmów żywych. Zna ramy teoretyczne nauk przyrodniczych, a zwłaszcza ekologii ogólnej, ekologii człowieka, antropogenicznych przemian szaty roślinnej oraz różne formy czynnej i biernej ochrony przyrody,
  - W sposób pogłębiony, prowadzący do specjalizacji, rozumie wzajemne relacje i uwarunkowania pomiędzy naukami humanistycznymi i przyrodniczymi oraz dostrzega złożoność wzajemnych uwarunkowań zjawisk kulturowych i przyrodniczych, zna różne koncepcje kulturowej ewolucji relacji człowiek-środowisko przyrodnicze, które współcześnie funkcjonują jako idea bioregionu, bioregionalizm, projekt „małych ojczyzn”,
  - W interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc znaczenie eksperymentu w pracy badawczej i interpretacji wyników w zastosowaniach praktycznych,
  - Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym, zna relacje i uwarunkowania bioróżnorodności i różnorodności kulturowej oraz jest w stanie rozwijać tę wiedzę i twórczo wykorzystywać ją w działalności zawodowej,
  - Zna zakres i formy działalności instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych zajmujących się ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wraz ze znajomością sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów i aplikacji z tych dziedzin oraz zasadnicze regulacje prawne,
  - Ma uporządkowaną i prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dyscyplin zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ich ochroną,
  - Ma szczegółową wiedzę o historycznym procesie formownia się struktur kulturowych i instytucji społecznych w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym genezę i założenia idei rozwoju zrównoważonego, polityki ekologicznej, ekonomii środowiskowej i społecznej,
  - Ma pogłębioną wiedzę o człowieku, w szczególności jako o jednostce biologicznej i kulturowej, w perspektywie historycznej,
  - Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą ekologicznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
  - Zna i rozumie zaawansowane metody pozyskiwania danych, analiz i interpretacji wytworów kulturowych oraz zjawisk kulturowych i przyrodniczych właściwych dla problematyki związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym,
  - Ma pogłębioną wiedzę o złożoności natury języka, wraz ze zmiennością znaczeń, i jego kulturotwórczej roli, szczególnie w kształtowaniu historycznej tożsamości społeczeństw i ich świadomości przyrodniczej,
  - Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, etykiety, ergonomii oraz rolę i znaczenie codziennej aktywności fizycznej,
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej,
  - Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla obszaru dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  - Ma podstawową wiedzę o regionalnych i europejskich instytucjach kultury oraz szeroką orientację we współczesnym życiu kulturalnym.
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, selekcjonuje, krytycznie analizuje i ocenia, oraz integruje i wykorzystuje informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych,
  - Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze, w tym informatyczne, w zakresie humanistycznych i przyrodniczych dyscyplin naukowych właściwych dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, dysponuje znajomością dedykowanych dla tej dziedziny cyfrowych technik gromadzenia, obróbki i prezentacji danych oraz umiejętnościami wykorzystywania w tym celu infrastruktury informacyjnej i narzędzi cyfrowych, w tym cyfrowych narzędzi edukacyjnych i animacyjnych,
  - Biegle wykorzystuje literaturę z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych właściwych dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; czyta ze zrozumieniem skomplikowane przyrodnicze teksty naukowe w języku angielskim,
  - Planuje i wykonuje zlecone zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu humanistyki i przyrodoznawstwa pod kierunkiem opiekuna naukowego; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze i podejmować samodzielne działania ukierunkowane na rozwijanie zdolności i prowadzenie własnej kariery zawodowej,
  - Gromadzi i interpretuje dane empiryczne, z których poprawnie wyciąga wnioski,
  - Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, merytorycznego argumentowania (z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów), tworzenia syntetycznych podsumowań oraz poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł,
  - Umiejętnie integruje wiedzę humanistyczną i przyrodniczą, poprawnie posługując się poznaną terminologią z obszaru dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ich ochrony, przygotowując wystąpienia ustne,
  - Identyfikuje różne rodzaje wytworów kultury i przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację, stosując oryginalne podejście, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, a także uwzględniając ich wpływ oraz relacje ze środowiskiem przyrodniczym,
  - Umiejętnie przygotowuje wystąpienia pisemne i ustne, korzystając z różnych mediów, form i środków technicznych, formułuje opinie krytyczne w oparciu o wiedzę naukową i doświadczenie z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  - Porozumiewa się z wykorzystaniem różnych mediów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z obszaru humanistyki i przyrodoznawstwa oraz niespecjalistami, popularyzując wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, a także umiejętnie przygotowuje wystąpienia ustne i pisemne na tematy dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego i ich ochrony w języku polskim i języku obcym,
  - Samodzielnie planuje swoją karierę zawodową lub naukową,
  - Ma umiejętności językowe właściwe dla humanistyki i przyrodoznawstwa w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  - Student ma umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu społecznym.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi organizować proces samokształcenia oraz inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
  - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu związanego z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym i jego ochroną,
  - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
  - Wykazuje się odpowiedzialnością za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy,
  - Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, kraju, Europy i świata,
  - Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania, poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ma świadomość jej praktycznego zastosowania,
  - Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w aspekcie historycznym jak i aktualnymi wydarzeniami, w tym nowymi zjawiskami w sztuce i nowatorskimi formami wyrazu,
  - Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  - nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  - zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie, tj. specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną, całokształtem pracy na danym stanowisku,
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej, z zakresu specjalności zawodowej, z rzeczywistością.
  Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.
  Przykładowe miejsca odbywania praktyki:
  Praktyki można odbywać w: instytucjach edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi, jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury, krajobrazem kulturowym i ochroną przyrody; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, promocją regionu, promocją i produkcją żywności, rękodzieła i produktów regionalnych; placówkach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych, w tym instytucjach opartych na wolontariacie, zajmujących się problemami społecznymi i przyrodniczymi; instytucjach i organizacjach o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury, krajobrazem kulturowym i ochroną przyrody; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, promocją regionu, promocją i produkcją żywności, rękodzieła i produktów regionalnych; placówkach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych oraz kreowania różnorodnych form samozatrudnienia. Jest zorientowany w mechanizmach i źródłach finansowania projektów regionalnych i międzynarodowych, zwłaszcza ze źródeł Unii Europejskiej. Zna metody pracy specjalisty do spraw pozyskiwania środków finansowych oraz metodologię pisania aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. Dysponuje kluczowymi kompetencjami niezbędnymi do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Cyfrowe narzędzia edukacyjne i animacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Szata roślinna Polski
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty języka specjalistycznego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wiedza o sztuce
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wprowadzenie do badań jakościowych
1
ZAL-O
Wykład
15
Wprowadzenie do dziedzictwa kulturowego
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wprowadzenie do metodologii nauk przyrodniczych
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Antrozoologia i posthumanizm
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etnobotanika
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Etnozoologia 1
1
ZAL-O
Wykład
15
Humanistyczna ochrona przyrody
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Ochrona dziedzictwa piśmienniczego
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
Żywność prozdrowotna i ekologiczna
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy projektowania graficznego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia smaku
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Biologiczne podstawy ochrony zwierząt
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Dzieło sztuki jako pamięć miejsca
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty języka specjalistycznego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zrównoważona gospodarka - aspekty ekonomiczne, społeczne i kulturowe
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioregionalizm
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Dziedzictwo archeologiczne - praktyka terenowa 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Etnozoologia 2
1
ZAL-O
Wykład
15
Geopoetyka
2
ZAL-O
Wykład
30
Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Regionalne zasoby archiwalne 1
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Rośliny użytkowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Zarys historii sztuki powszechnej
1
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Etyka zawodowa
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Dziedzictwo archeologiczne - praktyka terenowa 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Ekorozwój i zarządzanie zasobami przyrody
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Historia tradycyjnych rzemiosł
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa przyrodniczego
1
ZAL-O
Wykład
15
Promocja i ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Regionalne zasoby archiwalne 2
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Turystyka dziedzictwa
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Waloryzacja i inwentaryzacja florystyczna
1
ZAL-O
Wykład
15
Warsztaty - Zarządzanie projektem regionalnym
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Bionika - Technologiczne wykorzystanie pomysłów przyrody
1
ZAL-O
Wykład
15
Miasto jako ekosystem
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Promocja dziedzictwa archeologicznego
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
10
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty - Zarządzanie projektem międzynarodowym
4
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0