Ekorozwój i zarządzanie zasobami przyrody

Sustainability and Management of Natural Resources

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-EZZP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebez
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńOchrona zasobów przyrody z perspektywy gospodarstwa domowego i gminy, rola postaw konsumenckich, środowiskowe koszty posiłku, agroturystyka, certyfikaty zdrowej żywności i dobrych praktyk ekologicznych. Formy i sposoby ochrony przyrody – wycieczka do rezerwatu przyrody. Rośliny dziko żyjące – chwasty czy rośliny użyteczne (lecznicze zioło, produkt kulinarny, wykorzystanie w kosmetyce i usługach SPA). Gatunki obce i inwazyjne a lokalna bioróżnorodność, Badanie rynku - spojrzenie konsumenta na zdrową, regionalną kuchnię – ankieta na temat świadomości konsumenta i zapotrzebowania na regionalną kuchnię. Rozwój ekologicznych gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim, oferty dla turystów (menu, kultywowanie tradycji i obyczajów regionalnych, wioski tematyczne). Projektowanie i prezentacja mapy regionu, promującej ekorozwój regionu (lokalna żywność, zielone certyfikaty, sieć cittaslow, sieciowa współpraca małych rodzinnych przedsiębiorstw z zakresu rękodzieła, usług turystycznych, produkcji żywności, gastronomii itd.
Opis wykładówZapoznanie z podstawowymi problemami rozwoju zrównoważonego w kontekście dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu . Współczesne problemy ochrony bioróżnorodności i kształtowania środowiska w skali globalnej i lokalnej, wskazanie wzajemnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, społecznego i stanu środowiska. Narzędzia prawne w kształtowaniu środowiska (m.in. programy rolno-środowiskowe). Formy ochrony bioróżnorodności na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Możliwości indywidualnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Ekorozwój. Sytuacja ekologiczna i sozologiczna Polski. Strategia rozwoju zrównoważonego. Wpływ postaw konsumenckich na stan środowiska. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych w gastronomii medycynie, kosmetologii i turystyce. Questing, grywalizacja i inne formy turystyki aktywnej w oparciu o zasoby przyrody. Etyka i filozofia ekologiczna. Prośrodowiskowe ruchy społeczne w Polsce. Jak zaplanować i zrealizować projekt prośrodowiskowy. Przykłady: sieć cittaslow, Wimlandia, wioski tematyczne, żywność funkcjonalna, gadające dachówki i warmińskie kamienie, zielone certyfikaty (m.in. dziedzictwo kulinarne).
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami rozwoju zrównoważonego w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, wskazanie wzajemnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, społecznego i stanu środowiska, wskazanie możliwości wykorzystania zasobów przyrody w rozwoju regionalnym oraz indywidualnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego.
Literatura podstawowa1) Kozłowski S., 1) Kozłowski S., 2000r., "Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku", wyd. Wyd. PWN, 2) Kurek K. (red.), , 2011r.,"Zasady zrównoważonej gospodarki", wyd. Biblioteczka Gazety Wyborczej, 3) Carley M., Spapens Ph., ,2000r., "Dzielenie się światem", wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, 4) Diamond J., 2010r., "Strzelby, zarazki,maszyny. Losy ludzkich społeczeństw.", wyd. Prószyński i S-ka., Wyd. PWN, 2000 2) Kurek K. (red.), , Zasady zrównoważonej gospodarki, wyd. Biblioteczka Gazety Wyborczej, 2011 3) Carley M., Spapens Ph., Dzielenie się światem, wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2000 4) Diamond J., , Strzelby, zarazki,maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, wyd. Prószyński i S-ka, 2010
Literatura uzupełniająca1) 1) Pieczyński P. (red.), 2007r., "Ekorozwój i Agenda 21. Interdycyplinarny model kształcenia", wyd. wyd.Szczecińska Szkoła Wyższa Coll. Balticum, 2) Reichel J., 2007r., "Lokalny recykling pieniądza", wyd. Wyd."Zielone Brygady", 3) Kennedy M., 2007r., "Pieniądz wolny od odsetek i inflacji. Jak stworzyć środek wymiany służący wszystkim i chroniący Ziemię?", wyd. Wyd. "Zielone Brygady", 4) Kistowski M., 2003r., "Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw", wyd. Bogucki. , tom
Uwagi