Miasto jako ekosystem

The City as an Ecosystem

2020L

Kod przedmiotu1465S2-MJE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceEkologia i ochrona środowiska
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza struktury przestrzennej ekosystemu w gradiencie od centrum do granic miasta. Wskaźniki biocenotyczne - porównanie zróżnicowania gatunkowego biocenoz miejskich reprezentujących różne stadia sukcesji. Ocena stopnia inwazji wybranego gatunku. Analiza sposobów zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na placach wewnątrz osiedlowych - rola i znaczenie gatunków obcych na obecność roślinności rodzimej. Formy i ochrony przyrody na terenie miasta (pomniki przyrody, rezerwaty, ogród botaniczny, użytki ekologiczne). Projekt miejskiej ścieżki ekologicznej lub "dzielnicy-ogrodu".
Opis wykładówHistoria osadnictwa i rozwoju miast. Struktura i funkcjonowanie miejskiego układu ekologicznego. Czynniki abiotyczne kształtujące warunki życia w mieście. Biocenozy miejskie. Człowiek jako element układu ekologicznego.Wpływ człowieka na kształtowanie się biotopów i biocenoz miejskich. Zagrożenia i formy ochrony przyrody w mieście. Nowoczesne metody zmierzające do rozwiązania problemów w miastach. Koncepcje sieci ekologicznej w miastach. Idee Zielonego Miasta, miasta-ogrodu, miasta-utopii.
Cel kształceniaZapoznanie ze strukturą i funkcjonowaniem ekosystemu miasta, problemami pojawiającmi się w miastach i nowoczesnymi metodami prowadzącymi do ich rozwiązania.
Literatura podstawowa1) Pullin A. S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody. , Wyd. Nauk. PWN, W-wa, 2005 2) Zimny H, Ekologia Miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa, 2005, s. 233 3) Wolański N., Ekologia człowieka, t. 1,2, Wyd. PWN. Warszawa,, 2006
Literatura uzupełniająca1) Jackowiak B, wyd. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. , 1998r., tom 2) Richling A., Solon J., wyd. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, Eklologia krajobrazu , 1998r., tom 3) Sudnik- Wójcikowska B. , wyd. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory. , tom 4) Engel Z., Sadowski J, wyd. Liga Ochrony Przyrody, W-wa, Hałas i wibracje w środowisku, 1992r., tom
Uwagi