Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-PAODP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebez wskazań
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówRozwój, znaczenie, bieżąca organizacja i praktyczne funkcjonowanie, w tym również różne formy ochrony przyrody w Polsce, historia rozwoju ochrony przyrody, podstawy prawne funkcjonowania ochrony przyrody .Gatunki chronione roślin naczyniowych i ich potencjalne siedliska. Gatunki roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - zarządzanie ochroną. Rodzaje siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – zarządzanie ochroną
Cel kształceniaPoznanie form ochrony dziedzictwa przyrodniczego i bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych form ochrony zasobów przyrodniczych.
Literatura podstawowa1) Symonides E., Ochrona przyrody, t. 1, Wyd. Uniw. Warszawskiego, 2014, s. 1-768 2) Hołdyński Cz. Szczecińska M. Krupa M. Ruszczyńska J. Swięczkowska J, Siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Charakterystyka, rozpoznawanie i zarządzanie, t. 1, Wyd. Mantis, 2014, s. 1-230 3) Hołdyński Cz. (red), Siedliska i gatunki Natura 2000, t. 1, Wyd. Mantis, 2000, s. 1-294
Literatura uzupełniająca1) Herbich J. (red), wyd. Wyd. Ministerstwo Środowiska, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, 2004r., tom 1-5 2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz.U. 2014 poz. 1409., tom
Uwagi