Promocja dziedzictwa archeologicznego

Promotion of Archaeological Heritage

2020L

Kod przedmiotu1465S2-PDA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Godlewski i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość,http://www.wychmuz.pl/userfiles/Publikacje%20bezplatne/2002%20Animacja%20Kultury.pdf, instytut Kultury Polskiej UW, 2002 2) Kargul J. , Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, PWN, 2012 3) (red.) Sz. Zdziebłowskiego, Cyfrowy archeolog, podręcznik promocji archeologii w nowych mediach , Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 2014 4) Sobocińska M. , achowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury,, PWE, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi