Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-RPM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceKształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego, Wiedza o sztuce
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zagadnień z historii urbanistyki oraz kształtowania krajobrazu kulturowego
Opis ćwiczeńPrzedstawienie w formie rysunkowej przestrzeni urbanistycznej Olsztyna (wybranej dzielnicy np. Śródmieście, Zatorze), rysunki wnętrz krajobrazowych. Określenie zasad kształtowania zespołów zabudowy i terenów zieleni. Wskazanie kierunków rewitalizacji i metodyki działań.
Opis wykładówWspółczesna problematyka procesów rozwoju miast. Czynniki kształtujące strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta. Historyczne i współczesne elementy miastotwórcze. Rewitalizacja jako element strategii rozwoju miasta oraz działanie na rzecz rozwoju społecznego miasta. Geneza programów rewitalizacji w Polsce. Rewitalizacja dzielnic mieszkaniowych, obszarów zabytkowych, powojskowych i poprzemysłowych. Rola zieleni i elementów wodnych w rewitalizowanych przestrzeniach. Uregulowania prawne, ustawa o rewitalizacji i audyt krajobrazowy. Zagadnienie partycypacji społecznej.
Cel kształceniaZnajomość zagadnień urbanistycznych XX i XXI wieku. Analiza podstawowych funkcji miasta. Przekazanie wiedzy z zakresu rewitalizacji tkanki miejskiej. Zapoznanie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i audytem krajobrazowym.
Literatura podstawowa1) red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, , Urbanista Gdańsk, 2009 2) A. Bohm, O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzennym, PK Kraków, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi