Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Master’s Seminar and Diploma Thesis

2019L

Kod przedmiotu1465S2-SMiPD1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych - przewodnik praktyczny, Wyd. PWN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi