Turystyka dziedzictwa

Heritage Tourism

2020Z

Kod przedmiotu1465S2-TUDZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków , 2011 2) Lewandowska I., Dziedzictwo kulturowe - problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, w: Róbcie teatr… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski, Olsztyn , 2007, s. 65-85 3) Gralak K., Slow tourism – nowy trend w rozwoju współczesnej turystyki, w: Współczesna turystyka i rekreacja – nowe wyzwania i trendy, red. I. Ozimek, Warszawa , 2012, s. 235-248 4) Gaweł Ł., Zarządzanie obiektami UNESCO, w: Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, red. J. Hochleitner, Malbork , 2016, s. 43-53
Literatura uzupełniająca
Uwagi