Wprowadzenie do metodologii nauk przyrodniczych

Introduction to the Methodology of Natural Sciences

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-WDMNP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebez
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńNie dotyczy
Opis wykładówCzym jest nauka. Specyfika nauk przyrodniczych. Znaczenie paradygmatu. Istota badań opisowych i eksperymentalnych. Modelowanie jako element badań przyrodniczych. W poszukiwaniu problemów naukowych, formułowanie hipotez i celu pracy. Teoria a fakt naukowych, jak ze sobą są powiązane. Czy istnieje obiektywny eksperyment. Język i modelowanie jako narzędzie nauki. Ogólna teoria systemów Bertalanffego. Teoria samoorganizujących się systemów. Ewolucja biologiczna a ewolucja kulturowa. Wiek biologii w naukce.
Cel kształceniaCelem jest przygotowanie studenta do wykonania badań i napisania pracy magisterskiej. Równoznaczne jest to z przygotowaniem do naukowego rozwiązywania problemów: łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, umiejętnością logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i efektywnego przeprowadzenia dyskusji. Dodatkowym celem jest udoskonalenie umiejętności dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej, z umiejętnością prezentowania wyników badań (referat, poster, publikacja naukowa), ze szczególną uwagą na formy pisemne i publikacje naukowe.
Literatura podstawowa1) Ludwik Fleck , Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, Wyd. Lubelskie, 1986 2) January Weiner , Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wyd. Naukowe PWN, 2003, s. 153 3) Edward O. Wilson , Konsiliencja – jedność wiedzy, Zysk i S-ka, 2011, s. 403
Literatura uzupełniająca1) Roman B. Hołyński, wyd. Wyd. Klubu Przyrodnicków, Nauka? Co to takiego? Cele, podstawy, reguły, 2012r., tom 2) Michał Heller , wyd. Wyd. Znak, Jak być uczonym, 2009r., tom , 67s. 3) Michał Heller , wyd. Petrus, Filozofia nauki – wprowadzenie, 2009r., tom , 123s. 4) Alan F. Chalmers , wyd. Wyd. Siedmioróg, Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki. Wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki, 1997r., tom 5) Zygmunt Hajduk, wyd. Wyd. KUL, Metodologia nauk przyrodniczych, 2002r., tom , 221s.
Uwagi