Warsztaty języka specjalistycznego

Specialist Language Workshops

2019Z

Kod przedmiotu1465S2-WJS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnedeklarowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku angielskim w zakresie tematycznym dotyczącym wybranych elementów języka specjalistycznego; analiza tekstów naukowych i dyskusja, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń językowych, tłumaczenie tekstów; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, pozwalających studentom na rozumienie, tłumaczenie i posługiwanie się leksyką specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów na poziomie B2+
Literatura podstawowa1) European Commission, Using Natural and cultural Heritage to Develop Sustainable Tourism in Non-tourist Destinations, Brussels, 2002 2) Marta Śliwa, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Cultural and Natural Heritage: Between Theory and Practice, Wydział Humanistyczny, UWM , 2015
Literatura uzupełniająca1) M. McCarthy, F. O’Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press , 2008 2) P. Przywara, Słownictwo angielskie w ćwiczeniach, PWN, 2014 3) P. Watcyn-Jones, M. Farrel, Vocabulary 5, Pearson, 2006
Uwagibrak