Warsztaty - Zarządzanie projektem międzynarodowym

Workshops – International Project Management

2020L

Kod przedmiotu1465S2-WZPM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy przedsiębiorczośći i ekonomii
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Rodzaje projektów międzynarodowych. 2. Struktura projektu. 3. Opis zadania, jego cele i rezultaty. 4. Działania i harmonogram działań. 5. Budżet zadania. 6. Czynniki mające wpływ na ocenę zadania.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPraktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonania projektu międzynarodowego.
Literatura podstawowa1) Bańka M. S., Gołembski F, Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia konkurencyjności regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Warszawa, 2010 2) Gołembski F., Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Warszawa, 2010 3) Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-Iwan J., Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, 2009 4) Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, PLACET, Warszawa, 2009 5) Trocki M., Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015 6) Tkaczyński J., W., Świstak M., Sztorc E., Projekty europejskie”, Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca1) http://www.mir.gov.pl, wyd. brak, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Umowa partnerstwa, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. , 2014r., tom 2) brak, wyd. brak, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013r., tom
Uwagi