Pozbiorowa obróbka płodów rolnych

Post Harvesting Treatment of Agricultural Produce

2021L

Kod przedmiotu67N2O-POPR
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Zaliczenie na wykładzie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grochowicz J.,, Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion. , t. 1, Lublin, 1996 2) Kuczewski J., Waszkiewicz Cz., , Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej., t. 1, wyd. SGGW Warszawa. , 1997 3) Jarczyk A., Płocharski W.,, Technologie produktów owocowych i warzywnych., , t. 1, Skierniewice. , 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.