Metodyka wykonywania prac dyplomowych

METHODOLOGY OF DIPLOMA THESES

2020Z

Kod przedmiotu1667S2O-MWPD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówKoncepcja realizacji pracy dyplomowej – cykl działania zorganizowanego Le Chateliera, cel – zadanie – problem, faza określania, faza poszukiwań, faza realizacji. Prowadzenie badań – pojęcie metodologii, gromadzenie materiałów, przetwarzanie materiałów, syntetyzowanie materiałów, planowanie badań, szacowanie błędów pomiarów, realizacja badań, opracowywanie wyników. Konstrukcja pracy dyplomowej – cechy poprawnej konstrukcji pracy dyplomowej, ogólna struktura pracy dyplomowej, przykłady konstrukcji prac dyplomowych. Opracowywanie pracy dyplomowej – szczegółowa struktura pracy, sporządzanie i opracowywanie tabel, wykonywanie materiałów ilustracyjnych, zapisywanie wzorów matematycznych, stosowanie jednostek miar, cytowanie i sporządzanie spisu literatury, pisanie tekstu, kryteria oceny prac pisemnych. Wymagania formalne stawiane pracom dyplomowym – forma i zawartość pracy, marginesy, krój i wielkość czcionki, ustawienia akapitu, zasady formatowania podpisów rysunków i tabel, zasady zapisywania wzorów, nagłówki i stopki stron, spisy treści, źródła literaturowe, wykaz skrótów, oznaczeń i symboli, wymagania formalne dotyczące maszynopisu, procedura składania pracy do obrony. Opracowywanie i wygłaszanie referatów – cel opracowywania referatów, cel wygłaszania referatów, typy i rodzaje referatów, forma i treść, materiały wizualne, wyznaczniki dobrego referatu. Dyskusja (prezentowanie przez studentów efektów realizacji swoich prac dyplomowych).
Cel kształceniaPrzygotowanie dyplomantów do samodzielnej realizacji pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa1) Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, UWM w Olsztynie, 2012 2) Pabis S., Metodologia nauk empirycznych, 15 wykładów, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009 3) Majchrzak j., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Literatura uzupełniająca1) Galwas B., Prace Dyplomowe, Raporty i Prezentacje, www.imio.pw.edu.pl, 2012
Uwagibrak