Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia – tytułu zawodowego inżyniera. Kandydaci muszą jednak posiadać tytuł zawodowy inżyniera z kierunków należących do obszarów kształcenia nauk rolniczych, lub inżynieryjno-technicznych. O kwalifikacji stanowi ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 475 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów przyporządkowany jest do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1081.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Studia na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej kształcą specjalistów, którzy dzięki zdobytemu wykształceniu mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych z branży rolno-spożywczej takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego, zakłady produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa lub przemysłu spożywczego, firmy zajmujące się doradztwem, projektowaniem i dostarczaniem nowoczesnych technologii dla przemysłu spożywczego, ośrodki doradztwa i usług na rzecz rolnictwa precyzyjnego, czy specjalistyczne gospodarstwa rolne wykorzystujące systemy satelitarne w sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń. Absolwent tego kierunku wyposażony jest w zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunku studiów i może pełnić w wyżej wymienionych podmiotach także funkcje kierownicze. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów uczenia się:
  W kategorii wiedza, absolwenta zna i rozumie:
  1. w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie matematyki i fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w zakresie inżynierii produkcji rolniczej oraz przetwórstwa spożywczego
  2. w pogłębionym stopniu wiedzę nt. procesów biologicznych, chemicznych i enzymatycznych zachodzących w produktach i surowcach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  3. w pogłębionym stopniu na temat metod badania i praktycznego wykorzystania właściwości fizykomechanicznych surowców i produktów spożywczych
  4. w pogłębionym stopniu wiedzę na temat systemów produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zagospodarowania produktów i odpadów
  5. w rozszerzonym stopniu wiedzę na temat operacji technologicznych w przetwórstwie spożywczym oraz zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów
  6. w rozszerzonym stopniu wiedzę na temat systemów monitorowania i sterowania procesami w produkcji rolno-spożywczej
  7. zaawansowane techniki informacyjne umożliwiające tworzenie aplikacji rozszerzonych, wykorzystania baz danych, analizy danych i wspomagania podejmowania decyzji
  8. zaawansowane techniki informacyjne stosowane w projektowaniu, modelowaniu, symulacji i optymalizacji systemów agrotechnicznych i procesów przetwórstwa spożywczego
  9. w pogłębionym stopniu wiedzę na temat źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej, zasad wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii elektrycznej oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  10. w pogłębionym stopniu metody komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych
  11. wiedzę dotyczącą energochłonności, bilansowania i racjonalnego gospodarowania energią w produkcji rolniczej i przetwórstwie spożywczym
  12. rozszerzoną wiedzę na temat procesów odnowy maszyn i urządzeń oraz metod analizy ryzyka w systemach produkcji
  13. wiedzę na temat tworzenia różnych form przedsiębiorczości indywidualnej, zarządzania i kierowania produkcją i usługami oraz wdrażaniem innowacyjności
  14. wiedzę w zakresie systemów indywidualnego i zbiorowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem produkcji
  15. w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z różnych dziedzin nauki w tym nauk humanistycznych, nauk społecznych
  16. wiedzę na temat infrastruktury, operacji technologicznych oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyką
  17. szeroką wiedzę na temat metod projektowania, modelowania i optymalizacji systemów agrotechnicznych
  18. szeroką wiedzę na temat metod projektowania, modelowania i optymalizacji operacji jednostkowych i procesów w przetwórstwie spożywczym
  19. oddziaływanie działalności inżynierskiej na środowisko naturalne, rozumie konieczność ochrony środowiska, a także zapewnienia recyklingu wykorzystywanych materiałów
  20. szeroką wiedzę w zakresie standardów i norm związanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  21. prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej
  22. pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  23. wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
  W kategorii umiejętności absolwent potrafi
  1. pozyskiwać, integrować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować opinie, na podstawie not katalogowych producentów urządzeń, materiałów reklamowych, pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych nowoczesnych środków przekazywania informacji, dostępnych w języku polskim jak i obcym
  2. dobierać i stosować odpowiednie oprogramowanie komputerowe do wykonania obliczeń, symulacji i projektowania obiektów technicznych i procesów technologicznych produkcji rolno-spożywczej
  3. dokumentować przebieg pracy obiektów technicznych stosowanych w produkcji rolno-spożywczej w postaci protokołu z pomiarów oraz opracować wyniki i przedstawić je w formie czytelnego sprawozdania
  4. zaplanować i przeprowadzić złożone testy symulacyjne oraz pomiarowe, dokonać szczegółowej analizy rezultatów i przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski oraz formułować i testować hipotezy związane z występującymi problemami badawczymi
  5. formułować i rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, stosując do tego celu matematyczne metody analityczne oraz specjalistyczne metody symulacyjne
  6. wykorzystać poznane metody opisu i modele matematyczne, a także odpowiednie oprogramowanie i symulacje komputerowe do wyjaśnienia i opisania oraz interpretacji fizycznej, działania podzespołów maszyn i urządzeń technicznych oraz procesów
  7. przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań, obejmujących projektowanie elementów konstrukcyjnych maszyn, urządzeń i technologii – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
  8. porównać rozwiązania konstrukcyjne detali, mechanizmów, zespołów i układów, ze względu na przyjęte kryteria eksploatacyjne i ekonomiczne
  9. ocenić koszty wstępne oraz koszty szacunkowe realizowanych projektów inżynierskich
  10. analizować pracę maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w produkcji rolno-spożywczej używając właściwie dobranych metod i narzędzi spośród dostępnych metod i narzędzi, służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich
  11. przeprowadzić zaawansowane analizy procesu produkcyjnego
  12. stosując odpowiednie narzędzia opracować założenia konstrukcyjne, schemat funkcjonalny wykonany w oparciu o teorie mechanizmów, prostego urządzenia technicznego, wskazać jego zespoły, podzespoły i części oraz określić ich funkcjonalność
  13. wykonać obliczenia konstrukcyjne podstawowych zespołów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym (sprzęgła, hamulce, przekładnie mechaniczne, wały i osie, łożyska, napędy, itp.)
  14. dokonać krytycznej analizy technicznej i ekonomicznej dowolnego przedsięwzięcia inżynierskiego
  15. przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, inżynierii materiałowej oraz automatyki i robotyki; potrafi zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
  16. posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z zakresu studiów
  17. komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zróżnicowanym kręgami odbiorców
  18. prowadzić specjalistyczne dyskusje na temat rozwiązań związanych z zakresem studiów
  19. kierować pracą zespołów ludzkich
  20. współpracować z innym osobami w ramach pracy zespołowej
  21. pracować w interdyscyplinarnych zespołach przyjmując w nich różne role
  22. samodzielnie poszerzać wiedzę z wybranych zagadnień związanych z zakresem studiów oraz przekazywać wiedzę innym
  23. samodzielnie poszerzać posiadaną wiedzę o nowe rozwiązania funkcjonalne maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolno-spożywczej, a także motywować innych do poszerzania wiedzy
  24. samodzielnie poszerzać wiedzę, a także motywować innych do poszerzania wiedzy o nowe technologie informatyczne wykorzystywane przy projektowaniu, programowaniu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolno-spożywczej
  W kategorii kompetencje społeczne absolwent jest gotów do:
  1. doskonalenia i uzupełniania kompetencji przez całe życie, będąc świadomym zachodzących zmian w gospodarce krajowej, jak i światowej
  2. podejmowania decyzji mając świadomość ważności i rozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko naturalne i rozwój obszarów
  3. samokształcenia zawodowego i samodoskonalenia w innych aspektach życia i pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie nowatorskich/innowacyjnych technik i technologii związanych z wykonywaną pracą/zawodem
  4. stałego podnoszenia poziomu własnej wiedzy i umiejętności, a także motywowania innych
  5. określania priorytetów podczas realizacji różnego typu zadań oraz przyjmowania odpowiedzialności za efekty pracy własnej i zespołu
  6. aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach opracowującym projekty, technologie oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, potrafi komunikować się osobami będącymi przedstawicielami różnych dyscyplin
  7. inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego, szeroko rozumianego interesu publicznego
  8. rozpoznania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera, potrafiąc myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  9. odpowiedzialnego pełnienia roli inżyniera z uwzględnieniem rozwoju nauki
  10. dbania o etos zawodowy inżyniera, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki
  11. przestrzegania, jak i rozwijania zasad etyki zawodowej, a także aktywnego działania na rzecz przestrzegania tych zasad
  Kwalifikacje umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich
  W kategorii WIEDZA: absolwent zna i rozumie
  1. zasady projektowania i konstruowania maszyn, urządzeń i ich elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem właściwych materiałów konstrukcyjnych, technik projektowania i technologii
  2. budowę, zasadę działania i warunki eksploatacji maszyn stosowanych w produkcji rolno-spożywczej
  3. metody efektywnej eksploatacji maszyn, urządzeń i obiektów technicznych
  4. metody oceny poprawności działania oraz lokalizacji uszkodzeń maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolno-spożywczej
  5. potrzebę likwidacji środków technicznych oraz ich recyklingu, rozumie cele stosowania utylizacji i recyklingu maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolno-spożywczej
  6. potrzebę podejmowania działań związanych z organizacją przedsięwzięć gospodarczych oraz określaniem źródeł ich finansowania
  7. potrzebę podejmowania działań związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań produkcyjnych oraz określaniem źródeł ich finansowania
  W kategorii UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
  1. używać nowoczesnych technik planowania eksperymentów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
  2. używać nowoczesne metody modelowania, optymalizacji i symulacji komputerowych
  3. stosować nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe dostosowane do potrzeb mechatroniki
  4. stosować adekwatne do potrzeb metody eksperymentalne, analityczne i symulacyjne
  5. stosować podstawowe metody analizy ekonomicznej
  6. dostrzegać wpływ działań inżynierskich na otoczenie funkcjonowania obiektów na stan środowiska naturalnego
  7. używać technik pomiarowych, technik analizy danych i formułować kryteria oceny
  8. dokonywać oceny funkcjonalnej obiektów technicznych oraz procesów technologicznych
  9. formułować założenia i opracować wg nich projekty obiektów technicznych – stosując odpowiednie metody techniki, narzędzia i materiały
  10. opracowywać procesy technologiczne na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego
  PRAKTYKA
  Student powinien odbyć 160 godzin praktyk.
  Celem praktyk jest zdobycie podstawowego doświadczenia z zakresu prowadzenia badań w naukach inżynieryjno-technicznych i rolniczych. Zaznajomienie ze sposobami analizy źródeł naukowych i planowaniem eksperymentu a także badaniem specyfiki przedsiębiorstw i gospodarstw z branży rolno-spożywczej zajmujących się produkcją, eksploatacją, serwisem i kontrolą jakości.
  Efekty uczenia się:
  Wiedza (zna i rozumie): szeroką wiedzę na temat projektowania modelowania optymalizacji systemów agrotechnicznych; rozszerzoną wiedzę na temat procesów ochrony maszyn i urządzeń oraz metod analizy ryzyka w systemach produkcji.
  Umiejętności (potrafi): ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego.
  Kompetencje społeczne (jest gotów do): podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności szeroko rozumianej produkcji rolno-spożywczej oraz wpływu tej działalności na środowisko.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): W ramach zajęć studenci zyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień na podstawie certyfikatów i świadectw kwalifikacyjnych do których konieczne jest podejście do egzaminów, odbywające się na zasadzie dobrowolności.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Ekoenergetyka
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Eksploatacja urządzeń energetycznych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Inżynieria systemów
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Metody sztucznej inteligencji
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Pozbiorowa obróbka płodów rolnych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Procesy cieplne i dyfuzyjne
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Procesy mechaniczne w produkcji rolno-spożywczej
2,5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
15
Procesy życiowe w przetwórstwie rolno-spożywczym
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Projektowanie operacji technologicznych w produkcji rolno-spożywczej
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 1
2,5
Statystyczna eksploracja danych
3
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
30
Zastosowanie baz danych w inżynierii produkcji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
6
ZAL-O
Inne zajęcia
160
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
II - Podstawowe
Metodyka wykonywania prac dyplomowych
1
ZAL-O
Wykład
15
Nieniszczące techniki pomiarowe
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Niezawodność i analiza ryzyka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Praca przejściowa
4
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 2
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru 3
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru 4
2,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
20
ZAL
Inne zajęcia
50
Seminarium dyplomowe
1,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 5
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 6
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru 7
2,5
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Seminarium
Wykład
15
15
15
SUMA
30,5