Pozbiorowa obróbka płodów rolnych

Mechanical processes in agri-food production

2021L

Kod przedmiotu67S2O-POPR
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Brak ćwiczeń
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grochowicz J., ,, Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion". , t. 1, wyd. Lublin, , 1996 2) Kuczewski J., Waszkiewicz Cz.,, ,, Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej., wyd. wyd. SGGW Warszawa. , 1997 3) Jarczyk A., Płocharski W., "Technologie produktów owocowych i warzywnych"., , wyd. Skierniewice., 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.