Logopedia-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Logopedia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów części pisemnej objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (wybór trzech przedmiotów z przedstawionych), tj. biologia, fizyka, historia, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów: 1. Biologia lub fizyka; 2. Historia lub wiedza o społeczeństwie; 3. Język polski lub język obcy nowożytny. Kandydatów obowiązuje test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy – ocena wymowy i słuchu.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent: studiów logopedycznych w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy jest gotowy do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, z trudnościami w nabywaniu języka oraz uczeniu się czytania i pisania. Potrafi podejmować działania profilaktyczne, interwencyjne i diagnostyczne oraz prowadzić terapię logopedyczną. Umie współpracować z lekarzami, psychologami, pedagogami i innymi specjalistami w zakresie przewidzianym przez studiowany kierunek.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - miejsce logopedii w systemie nauk zajmujących się człowiekiem, jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną; powiązania logopedii z dyscyplinami, których dorobek wykorzystuje logopedia
  - istotne w logopedii teorie i metodologie z zakresu dyscyplin współtworzących logopedię
  - uwarunkowania i funkcje wychowania oraz edukacji; proces wychowania, jego dynamikę i strukturę
  - terminologię logopedyczną oraz terminologię z dyscyplin wykorzystywanych w logopedii w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu
  - system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego
  - warunki złożoności i zmienności języka oraz jego budowy i znaczeń
  - uwarunkowania, cechy i funkcje komunikowania; metody
  i reguły komunikacji; techniki i metody usprawniania komunikacji
  - zasady kultury języka
  - zróżnicowanie języka pod względem kryteriów istotnych w pracy logopedy
  - pojęcia i teorie socjolingwistyki
  - elementy logopedii międzykulturowej
  - gramatykę i leksykę umożliwiającą komunikowanie się w wybranym języku obcym ogólnym i fachowym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - metody analizy i interpretacji tekstów oraz wytworów kultury; a także możliwości ich wykorzystania w logopedii
  - budowę i funkcje organizmu człowieka oraz odchylenia od budowy i funkcji prawidłowych, istotne z punktu widzenia logopedii
  - klasyfikowanie, diagnozowanie i metody terapii istotne w zawodzie logopedy
  - rozwój kompetencji językowej w normie i patologii
  - zasady profilaktyki logopedycznej i stymulacji prawidłowego rozwoju mowy
  - rolę wczesnej interwencji logopedycznej
  - psychologiczne uwarunkowania rozwoju języka i myślenia dziecka oraz podstawy neuropsychologii
  - rolę integracji sensorycznej w rozwoju mowy i przyswajaniu języka
  - metodykę postępowania logopedycznego i zasady konstruowania programów terapii logopedycznej
  - problematykę zaburzeń języka i mowy, ich uwarunkowania, klasyfikowanie, diagnozowanie i metody terapii
  - metody rewalidacji indywidualnej
  - zagadnienia czynności czytania i pisania, zasady diagnozy i terapii dysleksji
  - pojęcia i funkcje logopedii artystycznej
  - możliwości zastosowania wybranych metod edukacji teatralnej w praktyce logopedycznej
  - pojęcia i funkcje logorytmiki, jej znaczenie w terapii logopedycznej
  - problematykę psychologiczną, istotną z punktu widzenia zawodu logopedy, w tym strategie oddziaływań psychologicznych
  - problematykę pedagogiczną, istotną z punktu widzenia zawodu logopedy, w tym strategie oddziaływań pedagogicznych
  - techniki pozyskiwania danych z zakresu logopedii; nowoczesne narzędzia i technologie badawcze wykorzystywane w pracy logopedy
  - różne rodzaje struktur i instytucji zajmujących się logopedią, ich specyfikę, zadania i zasady funkcjonowania; relacje między strukturami i instytucjami społecznymi
  - prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach logopedii, w tym zagadnienia związane z zawodem nauczyciela
  - zagadnienia związane z funkcjonowaniem i zadaniami szkoły jako instytucji wychowawczej
  - proces planowania pracy pedagogicznej
  - cele pracy opiekuńczo-wychowawczej; istotę programu wychowawczego; znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa
  - procesy wspomagania uczniów w rozwoju
  - współczesne podejście do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wynikające z niego nowe formy edukacji; specyfikę funkcjonowania takich uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
  - podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
  - zagadnienia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia; znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ergonomii
  - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etykiety
  - podstawowe zasady i normy etyczne
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - identyfikować problemy językowe i komunikacyjne jednostek i grup społecznych, istotne w pracy logopedy
  - ocenić przydatność różnorodnych metod, narzędzi, procedur i praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących sfery zawodowej oraz właściwie je stosować
  - podjąć działania z zakresu logopedii odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej
  - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, przechowywać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i technologii
  - posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w logopedii
  - wykorzystywać wiedzę, metody i narzędzia z zakresu językoznawstwa, istotne w pracy zawodowej logopedy
  - wykorzystywać wiedzę, metody i narzędzia z zakresu psychologii, istotne w pracy zawodowej logopedy
  - wykorzystywać wiedzę, metody i narzędzia z zakresu pedagogiki, istotne w pracy zawodowej logopedy
  - wykorzystywać wiedzę, metody i narzędzia z zakresu medycyny, istotne w pracy zawodowej logopedy
  - łączyć wiedzę z dyscyplin charakterystycznych dla logopedii w zakresie umożliwiającym diagnozę poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej jednostki oraz właściwe oddziaływanie profilaktyczne i terapeutyczne
  - analizować teksty pod względem kryteriów istotnych z punktu widzenia logopedii
  - oceniać, krytycznie analizować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł
  - analizować wytwory kultury
  - przygotować prace pisemne dotyczące zagadnień właściwych dla kierunku studiów, z wykorzystaniem tekstów naukowych
  - prowadzić dokumentację dotyczącą podejmowanych działań z zakresu logopedii
  - zastosować zdobytą wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
  - zastosować zdobytą wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i kultury fizycznej
  - zastosować zdobytą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  - zastosować zdobytą wiedzę z zakresu ergonomii
  - zastosować zdobytą wiedzę z zakresu etykiety
  - posługiwać się zasadami i normami etycznymi
  - poprawnie stosować terminologię i pojęcia w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla logopedii
  - skutecznie i świadomie się komunikować z jednostką oraz grupą społeczną
  - rozpoznać sytuację zagrożenia i konfliktu w praktyce zawodowej, skutecznie się w niej komunikować
  - merytorycznie argumentować oraz formułować wnioski
  - przygotować i przedstawić wystąpienie ustne właściwe dla studiowanego kierunku
  - dokonać prezentacji i autoprezentacji przy wykorzystaniu różnych technik
  - wypowiadać się w języku obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - planować, projektować i realizować działania związane z pracą logopedy, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków
  - posługiwać się systemami normatywnymi oraz regułami (prawnymi, zawodowymi i etycznymi) w celach związanych z logopedią
  - współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  - nawiązywać współpracę z nauczycielami, innymi specjalistami oraz środowiskiem pozaszkolnym w zakresie istotnym w pracy logopedy
  - określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  - samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z zawodem logopedy
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - świadomego korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii oraz powiązanych z nią dziedzin
  - uczenia się przez całe życie
  - świadomej oceny własnych ograniczeń i zwrócenia się, w razie potrzeby, do opiekuna praktyk, innych nauczycieli, współpracowników, przełożonych i ekspertów
  - autorefleksji nad rozwojem zawodowym
  - inicjowania działań lub włączania się w działalność na rzecz jednostek i środowiska społecznego w zakresie związanym z zawodem logopedy
  - dbania o poprawny język i skuteczną komunikację
  - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie zawodu logopedy
  - uczestniczenia w życiu kulturalnym
  - rozumienia znaczenia i roli logopedii i logopedów w życiu społecznym, dbałości o dorobek i tradycje zawodu
  - przestrzegania zasad etyki zawodowej w pracy logopedy
  - udzielania wsparcia i pomocy oraz okazywania empatii i szacunku jednostkom i grupom społecznym w zakresie działań zawodowych logopedy
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 150 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  utrwalenie wiedzy i rozwijanie umiejętności składających się na tzw. warsztat; doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i w zespole, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania; kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych; poznanie funkcjonowania i struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i procedur obowiązujących w miejscu praktyki; przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań w zawodzie nauczyciela logopedy.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę (dotyczącą głównie zachowań językowych w normie i patologii) i umiejętności, które pozwalają na pracę w: placówkach oświatowych (przede wszystkim w przedszkolach, szkołach podstawowych), gabinetach prywatnych, fundacjach i stowarzyszeniach pomagających osobom z trudnościami w komunikacji językowej. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy, może również podjąć pracę w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia narządów mowy
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
25
20
Emisja głosu z elementami logopedii artystycznej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Fonetyka funkcjonalna, akustyczna, wizualna i artykulacyjna
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy audiologii
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy komunikacji interpersonalnej i społecznej
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy neonatologii i pediatrii
1
ZAL-O
Wykład
15
Wstęp do nauki o języku
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
27,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Elementy psychiatrii i psychopatologii
1
ZAL-O
Wykład
15
Fonetyka funkcjonalna, akustyczna, wizualna i artykulacyjna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Funkcjonalny opis języka polskiego
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Patologia narządów mowy z ortologopedią
2
ZAL-O
Wykład
30
Rozwój mowy dziecka – norma i patologia
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wprowadzenie do foniatrii
1
ZAL-O
Wykład
15
Wprowadzenie do logopedii
2
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do neurologii
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
33,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Balbutologopedia. Metody diagnozy i terapii zaburzeń płynności mówienia
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Dydaktyka i metodyka postępowania logopedycznego
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Dyslalia. Metody diagnozy i terapii zaburzeń artykulacji
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Funkcjonalny opis języka polskiego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Kultura języka i wypowiedzi
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika specjalna
2
EGZ
Wykład
30
Podstawy psycholingwistyki i neuropsychologii
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru 1
2
Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii opóźnionego rozwoju mowy i niedokształcenia mowy pochodzenia korowego
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone w pracy logopedy
1
ZAL-O
Wykład
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Dyslalia. Metody diagnozy i terapii zaburzeń artykulacji
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
0
30
Logorytmika i umuzykalnienie
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody badań społecznych
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Neurologopedia
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Proseminarium
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru 2
2
Przedmiot do wyboru 3
2
Rozwój fonetyczny języka polskiego
1
ZAL-O
Wykład
15
Semantyka językowa w pracy logopedy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Surdologopedia z elementami tyflologopedii. Metody wychowania słuchowego i językowego
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii w gerontologopedii oraz onkologopedii z podstawami rehabilitacji głosu po laryngektomii
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wczesna interwencja logopedyczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna
3
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
32,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostyka logopedyczna i postępowanie rehabilitacyjne w zaburzeniach połykania
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Dysleksja
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii logopedycznej
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Oligofrenologopedia
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Profilaktyka logopedyczna
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 4
3,5
Przedmiot do wyboru 5
3,5
Przedmiot do wyboru 6
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjolingwistyka z elementami logopedii międzykulturowej
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii afazji i dyzartrii
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
III - Kierunkowe
Komputer, media i nowe technologie w pracy logopedy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Logopedyczne aspekty dwujęzyczności
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Logopedyczny trening słuchowy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka rewalidacji indywidualnej
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy fizjoterapii dla logopedów
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot do wyboru 7
3
Przedmiot do wyboru 8
2,5
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osób z mutyzmem wybiórczym
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
4,5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
29,5