Logopedia-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Logopedia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Rekrutacja kandydatów, legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek logopedia odbywa się na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, w części pisemnej egzaminu maturalnego (3 do wyboru z przedstawionych poniżej )tj.: język polski, historia, język obcy nowożytny, biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie. Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, występujących na świadectwie dojrzałości: język polski lub język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie; biologia lub fizyka.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 675 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 189 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) oraz mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego oraz przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych o profilu ogólnoakademickim oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej o profilu ogólnoakademickim i praktycznym. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy społeczne, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie etiogenezy i patogenezy zaburzeń mowy, ich rozpoznawania, zapobiegania oraz usuwania, a także doskonalenia mowy prawidłowej. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze werbalnej komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji oraz innych jednostkach zatrudniających ludzi posługujących się zawodowo głosem. Może również otworzyć prywatną praktykę logopedyczną. Umie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, pracować w interdyscyplinarnym zespole i sprawnie komunikować się z otoczeniem. Pozyskuje również wysokie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej, w tym umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logopedii. Ponadto wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Posiada kompetencje językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz język specjalistyczny niezbędny do wykonywania zawodu.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu logopedii w systemie nauk zajmujących się człowiekiem, jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; ma wiedzę o powiązaniach logopedii z psychologią, pedagogiką, medycyną i językoznawstwem
  - Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, psychologii, pedagogiki i lingwistyki właściwą dla logopedii
  - Zna teorie i metodologie z zakresu logopedii, pedagogiki, psychologii i lingwistyki
  - Zna podstawową terminologię nauk o zdrowiu w zakresie niezbędnym dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla logopedii
  - Opanował podstawową terminologię logopedyczną, językoznawczą, psychologiczną i pedagogiczną w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu
  - Posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka
  - Posiada szczegółową znajomość funkcji, fizjologii i patologii narządów mowy i słuchu
  - Ma wiedzę na temat powstawania, rozwoju oraz cech synchronicznych i asynchronicznych języka; ma świadomość jego kompleksowej natury oraz złożoności i historycznej zmienności jego budowy i znaczeń
  - Zdaje sobie sprawę ze zróżnicowania regionalnego i środowiskowego języka uraz uwarunkowań, cech i funkcji komunikowania
  - Ma podstawową wiedzę o teatrze i zdaje sobie sprawę z możliwości zastosowania wybranych metod edukacji teatralnej w praktyce logopedycznej
  - Ma podstawową wiedzę o metodyce i diagnostyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w zawodzie logopedy
  - Zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla logopedii
  - Zna techniki pozyskiwania danych z zakresu logopedii oraz posiada wiedzę o nowoczesnych narzędziach i technologiach badawczych wykorzystywanych w pracy
  - Posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji zajmujących się logopedią oraz o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi zajmującymi się zdrowiem człowieka
  - Ma elementarną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z usuwaniem wad wymowy oraz z wybraną sferą działalności promocyjno-reklamowej; zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia
  - Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach logopedii
  - Ma podstawową wiedzę o człowieku wraz z uwarunkowaniami psychologicznymi, filozoficznymi i etycznymi działania, jako o podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w logopedii z wykorzystaniem technologii informacyjnych
  - Potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem studiów
  - Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla logopedii
  - Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej; potrafi identyfikować problemy klienta oraz grupy społecznej
  - Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej w zakresie wad wymowy
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, przechowywać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
  - Samodzielnie planuje, projektuje i realizuje działania związane z wybraną sferą działalności zawodowej, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  - Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z zawodem; potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawiska społecznych
  - Posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań, niezbędnych do opracowania diagnozy postępowania logopedycznego; potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi właściwych dla studiowanego kierunku
  - Potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z wyuczonym zawodem; prawidłowo interpretuje przepisy prawa i posługuje się systemami normatywnymi oraz regułami (prawnymi, zawodowymi i etycznymi) w celach związanych z logopedią
  - Potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, narzędzi, procedur i praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących sfery zawodowej oraz właściwie je stosować
  - Umie analizować teksty z zakresu logopedii, nauk o zdrowiu, psychologii, pedagogiki i filologii; wskazuje ich kluczowe założenia, tezy i argumenty
  - Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
  - Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień właściwych dla kierunku studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł oraz potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą podejmowanych działań
  - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących kierunku studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  - Potrafi dokonać prezentacji i autoprezentacji przy wykorzystaniu różnych technik, w tym wykorzystujących elementy edukacji teatralnej
  - Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - Student posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym; potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest otwarty na nowe idee i na zmianę ukształtowanych opinii, wynikającą z nowej wiedzy i jej uzasadnienia
  - Jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  - Stara się efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać jej postęp; potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  - Prawidłowo określa i rozwiązuje najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu
  - Ma świadomość znaczenia i roli logopedii w życiu społecznym
  - Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie poprawnego języka jako dziedzictwa kulturowego regionu i kraju, Europy
  - Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, korzystając z różnych jego form i różnych mediów
  - Rozumie etyczne następstwa wynikające z wymogu rzetelnego przekazywania wiedzy, uczciwości w nauce i pracy zawodowej; okazuje szacunek wobec innych i troskę o ich dobro
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Podczas trwania praktyki student wykazuje się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student poznaje specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka.
  Praktyki odbywają się przy współudziale interesariuszy zewnętrznych w przychodniach logopedycznych, szpitalach, gabinetach prywatnych oraz przedszkolach i szkołach podstawowych pod kierunkiem opiekunów, doświadczonych logopedów.
  W czasie praktyki w instytucjach oświatowych przewiduje się następujące formy realizacji zadań:
  a) godziny hospitowania zajęć logopedy szkolnego,
  b) godziny asystowania w pracy logopedy szkolnego,
  c) obserwowanie terapii logopedycznej,
  d) udział w pracach zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej,
  e) zapoznanie z dokumentacją placówki (dokumenty stanowiące podstawę prawną funkcjonowania placówki oświatowej), a także inne zadania wyznaczone przez opiekuna praktyki.
  Studenta obowiązują następujące formy realizacji zadań w przychodniach logopedycznych i gabinetach prywatnych:
  a) obserwowanie pracy logopedy,
  b) obserwowanie terapii logopedycznej,
  c) diagnozowanie wad wymowy,
  d) przygotowanie materiałów i pomocy terapeutycznych,e) stosowanie terapii logopedycznej.
  W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji logopedycznej przez:
  1. zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych metod terapii logopedycznej, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników oraz prowadzonej dokumentacji,
  1) obserwowanie:
  - czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego terapii oraz aktywności dzieci,
  - toku metodycznego terapii, stosowanych przez logopedę metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy,
  - interakcji dorosły (logopeda, pedagog, psycholog) – dziecko oraz interakcji między dziećmi w czasie terapii,
  - procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w gabinecie, ich prawidłowości i zakłóceń,
  - sposobów aktywizowania i dyscyplinowania dzieci przez logopedę oraz różnicowania poziomu aktywności dzieci w czasie terapii,
  - sposobu zadawania i kontrolowania pracy wykonywanej z dzieckiem w domu,
  - funkcjonowania i aktywności w czasie terapii, z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  - działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
  2) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  - planowaniu i przeprowadzaniu diagnozy i terapii,
  - organizowaniu pracy z dzieckiem,
  - przygotowywaniu pomocy do zajęć,
  - wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy logopedy,
  - podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  3) pełnienie roli logopedy, w szczególności:
  - planowanie terapii, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
  - dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb, realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki dziecka,
  - organizację i prowadzenie terapii na podstawie samodzielnie opracowywanych scenariuszy,
  - wykorzystywanie w toku terapii środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
  - dostosowywanie sposobu komunikacji w czasie terapii do poziomu rozwoju dziecka,
  - dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  - diagnozowanie wad wymowy,
  - podejmowanie indywidualnej pracy z dziećmi (w tym z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  - podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy logopedycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  - podejmowanie współpracy z innymi logopedami, pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz innymi specjalistami pracującymi z dziećmi,
  4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji
  i zdarzeń logopedycznych, w tym:
  - prowadzenie dokumentacji praktyki,
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  - ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli logopedy (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  - ocenę przebiegu prowadzonej terapii oraz realizacji zamierzonych celów,
  - konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć logopedycznych,
  - omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Ma przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w danym typie szkoły. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy, może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
2,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
III - Kierunkowe
Emisja głosu z elementami logopedii artystycznej
2
Fonetyka funkcjonalna, akustyczna, wizualna i artykulacyjna
3
Funkcjonalny opis języka polskiego
3
Patologia narządów mowy z ortologopedią
2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
4,5
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
3
Rozwój mowy dziecka - norma i patologia
3,5
Wprowadzenie do logopedii
2
Wstęp do neurologii
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
31,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Pedagogika specjalna
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
5,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Dyslalia. Metody diagnozy i terapii zaburzeń artykulacji
2
Elementy psychiatrii i psychopatologii
1
Metody badań społecznych
1,5
Neurologopedia
2,5
Proseminarium
1
Przedmiot do wyboru 2
2
Przedmiot do wyboru 3
2
Rozwój fonetyczny j. polskiego
1
Semantyka językowa w pracy logopedy
1
Surdologopedia z elementami tyflologopedii. Metody wychowania słuchowego i językowego
3,5
Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii w gerontologopedii oraz onkologopedii z podstawami rehabilitacji głosu po laryngektomii
2,5
Wczesna interwencja logopedyczna
1,5
V - Praktyka
Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna
3
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
33,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostyka logopedyczna i postępowanie rehabilitacyjne w zaburzeniach połykania
1,5
Dysleksja
2,5
Elementy integracji sensorycznej w diagnozie i terapii logopedycznej
1,5
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
2,5
Oligofrenologopedia
2
Profilaktyka logopedyczna
1,5
Przedmiot do wyboru 4
3,5
Przedmiot do wyboru 6
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa V
5
Socjolingwistyka z elementami logopedii międzykulturowej
1,5
Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii afazji i dyzartrii
2,5
SUMA
30,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
III - Kierunkowe
Komputer, media i nowe technologie w pracy logopedy
1
Logopedyczne aspekty dwujęzyczności
1
Logopedyczny trening słuchowy
1
Metodyka rewalidacji indywidualnej
3
Podstawy fizjoterapii dla logopedów
1
Przedmiot do wyboru 7
3
Przedmiot do wyboru 8
2,5
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa VI
5
Warsztaty logopedyczne. Zasady diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osób z mutyzmem wybiórczym
2,5
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
4,5
SUMA
29,5