Fonetyka funkcjonalna, akustyczna, wizualna i artykulacyjna

2021L

Kod przedmiotu68S1-FFUN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dukiewicz L., Sawicka I., Fonetyka i fonologia, (w:) Gramatyka współczesnego języka polskiego, pod red. H. Wróbla, Kraków, 1995 2) Dunaj B, Zasady poprawnej wymowy polskiej, t. LXXXVI,, Język polski, Kraków, 2006, s. 161-172 3) Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Warszawa, 2007 4) Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Warszawa, 2000 5) Rocławski B., Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk, 2001 6) Szpyra-Kozłowska J., Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin , 2002 7) Tambor J. , Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Wawa, 2011 8) Trochymiuk A., Święcicki R, Symbole podstawowej (IPA) i rozszerzonej (ExtIPA) transkrypcji Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego, t. 25, Audiofonologia, 2004 9) Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego j. polskiego, Toruń, 2000 10) Bogdan Szczepankowski, Fonetyka akustyczna audytywna i wizualna: wybrane zagadnienia, Warszawa, 1985
Literatura uzupełniająca
Uwagi