Semantyka językowa w pracy logopedy

Language semantics in the work of a logopedist

2022L

Kod przedmiotu68S1-SJPL2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń, 1982, s. wybór 2) Bednarek A., Grochowski M., Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń, 1997, s. wybór 3) Zarębina M., Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dzieci, Kraków, 1980, s. wybór 4) Grabias S. Kurkowski M., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin , 2012, s. wybór 5) Porayski-Pomsta J. , Rozwój zasobu słownikowego dzieci w wieku przedszkolnym. Przegląd stanowisk, Poradnik Językowy, t. z.9, Warszawa, 2011, s. 5-21
Literatura uzupełniająca
Uwagi