Surdologopedia z elementami tyflologopedii. Metody wychowania słuchowego i językowego

2022L

Kod przedmiotu68S1-SURD
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabias Stanisław , Głuchota a język, t. 7, Wydawnictwo UMCS, Lublin , 1994 2) Krakowiak Kazimiera , Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, KUL, Lublin , 2006 3) Rakowska Alicja , Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków, 1992 4) Kurkowski Zdzisław , Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, UMCS, Lublin , 1996 5) Gunia Grażyna , Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, Impuls, Kraków , 2006 6) Gałkowski Tadeusz, Jastrzębowska Grażyna, Logopedia - pytania i odpowiedzi, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole , 2003 7) Milewski Stanisław, Kaczorowska-Bray Katarzyna , Surdologopedia. W: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Harmonia, Gdańsk, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi