Logopedia senioralna

Speech-Language Pathology in Senior Persons

2022L

Kod przedmiotu68S2-LOGS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Domagała A., Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim - postępowanie terapeutyczne (w:) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2012, s. 257-263 2) Milewski S., Kaczorowska -Bray K., Późna starość jako przedmiot zainteresowania współczesnej logopedii (w:) Milewski S., Kaczorowska - Bray K. Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015, s. 153-166 3) Domagała A., Zaburzenia komunikacji językowej w otępieniu alzhaimerowskim (w:) Grabias S., Kurkowski M. (red.), Logopedi. Teoria zaburzeń mowy, Lublin UMCS, 2012, s. 625-644 4) Maciejewska A., Stabilizowanie normy interakcyjnej u osób w podeszłym wieku (w:) Grabias S. i in. (red.) Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego , Lublin UMCS, 2015, s. 1109-1126 5) Kielar-Turska M., Byczewska-Konieczny A., Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym (w:) S. Milewski i in. (red.) Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014, s. 423-443 6) Michalik M. (red.), Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, Kraków, 2014 7) Tłokiński W., Olszewski H., Zaburzeni mowy związane z wiekiem(w:) S. Milewski i in. (red.) Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014, s. 410-428 8) Białkowska J., Mroczkowska D., Osowicka-Kondratowicz M., Specyfika rehabilitacji i opieki geriatrycznej pacjentów po 60 roku życia (w:) Zdrowie publiczne i zarządzanie wymogami, Kraków, 2016, s. w druku 9) Tłokiński W., Olszewski H., Praktyczna ocena mowy osób w weiku senioralnym: aspekty metodologiczne (w:) Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red.) Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015, s. 237-245
Literatura uzupełniająca
Uwagi