Nauczanie wymowy cudzoziemców

Teaching Pronunciation to Foreign Learners

2022Z

Kod przedmiotu68S2-NWC
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPoziomy nauczania języka polskiego jako obcego, akwizycja a uczenie się języka, nauczanie wymowy w nauczaniu części systemu języka, fonetyka w podręcznikach do języka polskiego jako obcego, materiały pomocnicze w nauczaniu wymowy języka polskiego jako obcego/drugiego, interferencja językowa, transfer pozytywny i negatywny, wpływ języka pierwszego cudzoziemca na typowe problemy z artykulacją polskich dźwięków mowy, miejsca trudne w wymowie polskiej. Testowanie słuchu fonematycznego i wymowy polskiej u cudzoziemców, typy ćwiczeń rozwijających prawidłowe rozróżnianie i wymawianie polskich dźwięków mowy oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z cudzoziemcami
Opis wykładówIA:Poziomy nauczania języka polskiego jako obcego, akwizycja a uczenie się języka, nauczanie wymowy w nauczaniu części systemu języka, fonetyka w podręcznikach do języka polskiego jako obcego, materiały pomocnicze w nauczaniu wymowy języka polskiego jako obcego/drugiego, interferencja językowa, transfer pozytywny i negatywny, wpływ języka pierwszego cudzoziemca na typowe problemy z artykulacją polskich dźwięków mowy, miejsca trudne w wymowie polskiej. Testowanie słuchu fonematycznego i wymowy polskiej u cudzoziemców, typy ćwiczeń rozwijających prawidłowe rozróżnianie i wymawianie polskich dźwięków mowy oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z cudzoziemcami.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005 2) Seretny A., E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, 2008 3) Majewska-Tworek A., A. Majewska, Nauczanie wymowy polskiej jako obcej - teoria i praktyka, [w:] A. Dąbrowska, U. Dobesz [red.], 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2014, s. 277-290 4) Perlin J., Kategorie interferencji fonemicznych, , t. LI, "Biuletyn PTJ", 1995, s. 75-86 5) Maciołek M., J. Tambor, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi